|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٠

بـریـن گـونـه یـک چـنـد گـیـتـی بـخـوردبـه رزم و بـه بـزم و بـه ننگ و نـبـرد
پـس آگـاهـی آمـد بــه هـنـد و بــه رومبـه تـرک و بـه چـیـن و بـه آبـاد بـوم
کـه بــهـرام را دل بــه بــازیـسـت بــسکـسـی را ز گـیتـی نـدارد بـه کـس
طـــلــایــه نــه و دیــده بـــان نــیــز نــهبــه مـرز انـدرون پــهـلــوان نـیـز نـه
بــه بــازی هـمــی بــگــذارنــد جــهـاننــدانــد هـمــی آشــکــار و نــهــان
چـو خـاقـان چـین این سـخـنـها شـنـیدز چـین و خـتـن لـشـکـری بـرگـزیـد
درم داد و ســـر ســـوی ایــران نـــهــادکــســی را نــیـامــد ز بــهــرام یـاد
وزان ســوی قـیـصـر ســپــه بــرگـرفـتهـمـه کـشـور روم لـشــگـر گـرفـت
بـــه ایــران چـــو آگـــاهــی آمــد ز رومز هــنــد و ز چــیــن و ز آبـــاد بـــوم
که قـیصـر سـپـه کـرد و لشـکـر کشـیدز چـین و خـتـن لـشـکـر آمـد پـدیـد
بــه ایـران هـرانـکـس کـه بــد پـیـش روز پــــیــــران و از نــــامــــداران نــــو
هــمــه پــیــش بـــهــرام گــور آمــدنــدپـر از خـشـم و پـیکار و شـور آمدند
بــگـفـتــنـد بــا شــاه چــنـدی درشــتکـه بـخـت فـروزانت بـنمـود پـشـت
ســر رزمــجــویــان بــه رزم انــدرســتتـرا دل بـه بــازی و بــزم انـدرسـت
بـه چـشم تـو خـوارسـت گنج و سـپـاههم ان تـاج ایران و هم تـخـت و گاه
چــنـیـن داد پــاســخ جــهـانــدار شــاهبـــدان مـــوبـــدان نــمـــایــنــده راه
کـــه دادار گـــیــهــان مــرا یــاورســـتکـه از دانـش بــرتــران بــرتــرســت
بــــه نـــیـــروی آن پـــادشـــاه بــــزرگکـه ایران نـگـه دارم از چـنـگ گـرگ
بـه بـخت و سپـاه و بـه شمشیر و گنجز کـشـور بــگـردانـم ایـن درد و رنـج
هـمـی کــرد بــازی بــدان هـمـنـشــانوزو پــر ز خــون دیـده ســرکـشــان
هـمـی گـفـت هـرکـس کـزیـن پــادشـابـــپـــیـــچـــد دل مـــردم پـــارســـا
دل شــــاه بــــهــــرام بــــیــــدار بــــودازیــن آگــهــی پــر ز تــیــمــار بــود
هـمـی سـاخــتــی کـار لـشـکـر نـهـاننـدانـسـت رازش کـس انـدر جـهـان
هـمـه شـهـر ایـران ز کـارش بــه بــیـماز انـدیشـگـان دل شـده بـه دو نیم
هـمـه گـشــتــه نـومـیـد زان شــهـریـارتــن و کـدخــدایـی گـرفـتــنـد خـوار
پـــس آگــاه آمــد بـــه بـــهــرامــشـــاهکـه آمـد ز چـیـن انـدر ایـران سـپـاه
جـهـانـدار گـسـتــهـم را پــیـش خـوانـدز خـاقـان چـیـن چـنـد بــا او بــرانـد
کــجــا پــهـلــوان بــود و دســتــور بــودچـو رزم آمـدی پــیـش رنـجـور بــود
دگـــــر مــــهــــرپـــــیــــروز بـــــه زاد راســـوم مـــهـــربــــرزیـــن خـــراد را
چـــو بـــهـــرام پـــیــروز بـــهــرامـــیــانخــــزروان رهــــام بـــــا انــــدیــــان
یـکــی شــاه گـیـلـان یـکــی شــاه ریکــه بــودنـد در رای هـشــیـار پــی
دگــــــر داد بــــــرزیـــــن رزم آزمــــــایکـجـا زاولـسـتـان بــدو بــد بـه پـای
بــــیـــاورد چــــون قـــارن بــــرزمـــهـــردگـــر دادبــــرزیـــن آژنـــگ چـــهـــر
گــزیـن کــرد ز ایـرانــیــان ســی هــزارخــردمــنــد و شــایـســتــه کــارزار
بــــرادرش را داد تــــخــــت و کــــلــــاهکـه تـا گـنـج و لـشـکـر بـدارد نـگـاه
خــــردمـــنـــد نـــرســـی آزاد چــــهـــرهمش فر و دین بـود هم داد و مهر
وزان جــایـگـه لـشــکــر انـدر کــشــیـدســوی آذرآبـــادگــان پــرکــشــیــد
چــو از پــارس لـشــکـر فــراوان بــبــردچــنـیـن بــود رای بــزرگــان و خــرد
کـه از جــنـگ بــگـریـخـت بــهـرامـشـاهوزان ســوی آذر کـشــیـدســت راه
چـــو بـــهــرام رخ ســـوی دریــا نــهــادرسـولـی ز قـیـصـر بـیـامـد چـو بــاد
بــه کــاخــیـش نــرســی فــرود آوریــدگـرانمـایه جـایی چـنـانچـون سـزید
نــشــســتــنــد بـــا رای زن بـــخــردانبـه نـزدیک نـرسـی هـمـه مـوبـدان
سـراسـر سـخـنـشـان بــد از شـهـریـارکـه داد او بـه بــاد آن هـمـه روزگـار
ســوی مــوبــدان مـوبــد آمــد ســپــاهبـــه آگــاه بـــودن ز بــهــرامــشــاه
کــه بــر مــا هـمــی رنــج بــپــراگــنــدچـرا هـم ز لـشـکـر نـه گـنـج آگـنـد
بــه هـرجــای زر بــرفــشــانــد هـمــیهــم ارج جــوانــی نــدانــد هـمــی
پــراگـنـده شــد شــهـری و لـشــکـریهمی جـسـت هرکـس ره مـهتـری
کــــنـــون زو نـــداریـــم مـــا آگــــهـــیبـــمــا بـــازگــردد بـــدی ار بـــهــی
ازان پــس چــو گـفـتــارهـا شــد کـهـنبــریـن بـر نـهـادنـد یـکـسـر سـخـن
کـــز ایــران یــکـــی مــرد بـــا آفـــریــنفـرسـتــنـد نـزدیـک خــاقـان چــیـن
کـه بــنـشـیـن ازیـن غـارت و تــاخــتــنز هــرگــونــه بــایـد بــرانــداخــتــن
مــگــر بــوم ایـران بــمــانــد بــه جــایچــو از خــانـه آواره شـد کـدخـدای
چنین گفت نرسی که این روی نیستمر این آب را در جهان جـوی نیست
سـلیحـسـت و گنجـسـت و مردان مردکـز آتــش بــه خـنـجـر بــرآرنـد گـرد
چــو نــومــیـدی آمــد ز بــهــرامــشــاهکـجــا رفـت بــا خــوارمـایـه سـپــاه
گــر انــدیــشــه بــد کــنــی بــد رســدچه باید به شاهان چنین گشت بد
شــنــیــدنــد ایــرانــیــان ایـن ســخــنیـکـی پــاســخ کــژ فــگـنـدنـد بــن
کــه بــهــارم ز ایـدر ســپــاهـی بــبــردکـه مـا را بـه غـم دل بـبـاید سـپـرد
چـو خـاقـان بـیـایـد بـه ایـران بـه جـنـگنـمـانـد بــریـن بـوم مـا بـوی و رنـگ
سـپـاهـی و نـرسـی نـمـانـد بـه جـایبــکـوبــنـد بــر خـیـره مـا را بـه پـای
یــکــی چــاره ســازیــم تـــا جــای مــابــمـانـد ز تــن نـگــســلـد پــای مـا
یـکــی مـوبــدی بــود نـامــش هـمــایهـنـرمــنــد و بــادانـش و پــاک رای
ورا بـــــرگـــــزیــــدنــــد ایــــرانــــیــــانکـه آن چـاره را تــنـگ بــنـدد مـیـان
نـوشــتــنـد پــس نـامـه یـی بــنـده واراز ایـران بــه نــزدیـک آن شــهــریـار
ســرنــامــه گــفــتــنــد مــا بــنـده ایـمبـه فـرمـان و رایت سـرافـگـنـده ایم
ز چــیـزی کـه بــاشـد بــه ایـران زمـیـنفـرسـتــیـم نـزدیـک خـاقـان چــیـن
هـمــان نــیـز بــا هــدیـه و بــاژ و ســاوکـه بــا جـنـگ تــرکـان نـداریـم تــاو
بــیـامـد ز ایـران خــجــســتــه هـمــایخـــود و نــامــداران پـــاکــیــزه رای
پـــیــام بـــزرگــان بـــه خـــاقــان بـــداددل شـاه تـرکان بـدان گشـت شـاد
وزان جــســتـــن تــیــز بـــهــرامــشــاهگـریـزان بــشـد تــازیـان بــا سـپــاه
بــه پـیـش گـرانـمـایـه خـاقـان بــگـفـتدل و جـان خاقان چو گل بـرشکفت
بـه تـرکـان چـنـین گـفـت خـاقـان چـینکــه مـا بــرنـهـادیـم بــر چــرخ زیـن
کـه آورد بــی جـنـگ ایـران بــه چـنـگ؟مگر ما بـه رای و به هوش و درنگ؟
فــرســـتـــاده را چـــیــز بـــســیــار داددرم داد چـــیـــنـــی و دیـــنـــار داد
یـکـی پـاسـخ نـامـه بـنـوشـت و گـفـتکه بـا جـان پـاکـان خـرد بـاد جـفـت
بــدان بــازگــشــتــیـم هــمــداســتــانکـه گـفـت این فـرسـتـاده راسـتـان
چــو مـن بــا ســپــاه انـدرآیـم بــه مـروکــنـم روی کــشــور چــو پــر تــذرو
بـه رای و بـه داد و بـه رنـگ و بـه بــویابــا آب شــیـر انــدر آرم بــه جــوی
بـــبـــاشـــیــم تـــا بـــاژ ایـــران رســـدهمـان هـدیه و سـاو شـیران رسـد
بـــه مـــرو آیـــم و زاســـتـــر نـــگـــذرمنـخـواهـم کـه رنـج آیـد از لـشـکـرم
فــرســتــاده تــازان بــه ایـران رســیــدز خـاقـان بـگـفـت آنـچ دید و شـنید
بـــه مــرو انــدر آورد خــاقــان ســپـــاهجـهـان شـد ز گـرد سـواران سـیـاه
چــو آسـوده شـد سـر بــخـوردن نـهـادکــســی را نــیـامــد ز بــهــرام یـاد
بــه مـرو انـدرون بــانـگ چـنـگ و ربــابکـسـی را نـبــد جـای آرام و خـواب
ســپــاهــش هـمــه بــاره کــرده یـلــهطـلـایـه نـه بــردشـت و نـه راحـلـه
شـکـار و می و مجـلـس و بـانگ چـنگشـب و روز ایمن نشسـتـه ز جـنگ
هـمـی بــاژ ایـرانـیـان چــشـم داشــتز دیر آمدن دل پـر از خـشم داشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل