|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٣

چـو رسـتـم بـرفـت از لـب هـیـرمـنـدپــرانــدیــشــه شــد نــامــدار بـــلــنــد
پـشـوتـن کـه بــد شـاه را رهـنـمـایبــیـامـد هـم انـگــه بــه پــرده ســرای
چـنـیـن گـفـت بـا او یـل اسـفـنـدیـارکـه کـاری گـرفـتــیـم دشــخــوار خــوار
بــه ایـوان رسـتـم مـرا کـار نـیـسـتورا نــزد مـــن نــیــز دیــدار نــیــســـت
هـمـان گـر نـیـایـد نـخــوانـمـش نـیـزگــر از مــا یــکــی را بـــرآیــد قــفـــیــز
دل زنـده از کــشــتــه بــریـان شــودســر از آشــنــایــیــش گــریــان شــود
پــشـوتــن بــدو گـفـت کـای نـامـداربـــرادر کــه یــابـــد چــو اســفــنــدیــار
بـه یزدان که دیدم شـما را نخـسـتکـه یـک نـامـور بـا دگـر کـین نـجـسـت
دلـم گـشـت زان کـار چـون نـوبــهـارهـم از رســتــم و هـم ز اســفــنــدیـار
چــو در کــارتــان بـــاز کــردم نــگــاهبـــبـــنــدد هــمــی بـــر خــرد دیــو راه
تـــو آگــاهــی از کـــار دیــن و خـــردروانـــت هـــمـــیـــشـــه خـــرد پـــرورد
بــپـرهـیـز و بــا جـان سـتـیـزه مـکـننــیـوشــنــده بــاش از بــرادر ســخــن
شـنـیدم همـه هرچ رسـتـم بـگـفـتبــزرگــیـش بــا مــردمـی بــود جــفــت
نــســـایــد دو پـــای ورا بـــنـــد تـــونــیــایــد ســبــک ســوی پــیـونــد تــو
سـوار جــهـان پــور دســتــان ســامبـــه بـــازی ســرانــدر نــیــارد بـــه دام
چــنـو پــهـلــوانـی ز گــردنـکــشــاننـدادســت دانــا بــه گــیـتــی نـشــان
چـگـونـه تـوان کـرد پـایـش بــه بــنـدمـگـوی آنـکــه هـرگــز نـیـایـد پــســنـد
ســخــنـهـای نـاخــوب و نـادلــپــذیـرســزد گــر نــگــویــد یــل شــیــرگــیــر
بــتــرســم کــه ایـن کــار گــردد درازبـــه زشــتــی مــیــان دو گــردن فــراز
بــــزرگــــی و از شــــاه دانـــاتــــریبــــه مـــردی و گـــردی تـــوانـــاتــــری
یـکـی بـزم جـویـد یـکـی رزم و کـیـننـگـه کـن کـه تــا کـیـســت بــا آفـریـن
چـــنــیــن داد پـــاســخ ورا نــامــدارکـه گـر مـن بـپـیـچـم سـر از شـهـریـار
بــدیـن گـیـتـی انـدر نـکـوهـش بــودهـمــان پــیـش یـزدان پــژوهــش بــود
دو گیتی بـه رستـم نخواهم فروختکسی چشم دین را به سوزن ندوخت
بــدو گـفـت هـر چــیـز کـامـد ز پــنـدتـــن پـــاک و جـــان تـــرا ســـودمــنــد
هـمـه گـفـتـم اکـنـون بـهی بـرگـزیندل شـــهــریــاران نــیــازد بـــه کـــیــن
سپـهبـد ز خـوالیگران خواست خوانکــســی را نــفــرمــود کــو را بــخــوان
چو نان خورده شد جام می برگرفتز رویـیـن دژ آنـگـه ســخــن درگــرفــت
ازان مــردی خــود هـمــی یـاد کــردبــه یـاد شـهـنـشـاه جــامـی بــخــورد
همـی بـود رسـتـم بـه ایوان خـویشز خـوردن نـگـه داشـت پـیمـان خـویش
چـو چــنـدی بــرآمـد نـیـامـد کـسـینـگـه کـرد رســتــم بــه ره بــر بــسـی
چـو هنگـام نان خـوردن اندر گذشـتز مــغــز دلــیــر آب بـــرتـــر گــذشـــت
بـخـندید و گـفـت ای بـرادر تـو خـوانبــــیــــارای و آزادگــــان را بـــــخــــوان
گــریــنــســت آیـیــن اســفــنــدیــارتــــو آیـــیـــن ایـــن نـــامــــدار یـــاددار
بــفــرمـود تــا رخــش را زیـن کــنـنـدهـمـان زیـن بــه آرایـش چــیـن کــنـنـد
شــوم بــاز گــویـم بــه اســفــنـدیـارکــجــا کــار مـا را گــرفــتــســت خــوار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل