|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢

ز گـفـتــار دهـقـان یـکـی داســتــانبــپــیـونـدم از گــفــتــه بــاســتــان
ز مـوبــد بـریـن گـونـه بـرداشـت یـادکــه رســتــم یـکـی روز از بــامـداد
غـمـی بـد دلـش سـاز نخـچـیر کـردکمر بـسـت و تـرکش پـر از تـیر کرد
سـوی مـرز تــوران چـو بــنـهـاد رویجــو شـیـر دژاگـاه نـخـچــیـر جــوی
چــو نـزدیـکــی مــرز تــوران رســیـدبــیـابــان ســراسـر پــر از گـور دیـد
بـرافروخـت چـون گل رخ تـاج بـخشبــخـنـدیـد وز جـای بــرکـنـد رخـش
بـه تـیر و کـمـان و بـه گـرز و کـمـنـدبـیفـگـنـد بـر دشـت نـخـچـیر چـنـد
ز خــاشـاک وز خــار و شـاخ درخـتیـکـی آتــشـی بــرفـروزیـد سـخـت
چـو آتــش پــراگـنـده شـد پــیـلـتــندرخــتــی بــجــسـت از در بــابــزن
یـکــی نـره گــوری بــزد بــر درخــتکه در چـنگ او پـر مرغـی نسـخـت
چـو بـریان شد از هم بـکند و بـخوردز مـغـز اسـتــخـوانـش بــرآورد گـرد
بـــخـــفـــت و بـــرآســـود از روزگــارچـمـان و چــران رخـش در مـرغـزار
سواران تـرکان تـنی هفت و هشتبـران دشـت نخـچـیر گه بـرگذشـت
یـکــی اســپ دیــدنــد در مــرغــزاربــگــشــتــنـد گــرد لــب جــویـبــار
چـو بـر دشـت مـر رخـش را یافـتـندسـوی بـنـد کـردنـش بـشـتـافـتـنـد
گـرفـتـنـد و بـردنـد پـویـان بـه شـهـرهمی هر یک از رخش جستند بهر
چو بـیدار شد رستم از خواب خوشبــه کــار امـدش بــاره دســتــکـش
بــدان مــرغــزار انــدرون بــنــگــریـدز هـر سـو هـمـی بـارگـی را نـدیـد
غمی گشـت چـون بـارگی را نیافتسـراسیمه سوی سمنگان شتـاف
هـمـی گـفـت کـاکـنـون پـیـاده دوانکــجــا پــویـم از نــنــگ تــیـره روان
چه گویند گردان که اسپـش که بـردتـهمتـن بـدین سان بـخفت و بـمرد
کـنـون رفـت بــایـد بــه بــیـچـارگـیسـپـردن بــه غـم دل بـیـکـبــارگـی
کـنـون بـسـت بـاید سـلـیـح و کـمـربـه جـایـی نـشـانـش بـیـابـم مـگـر
همی رفت زین سان پر اندوه و رنجتــن انـدر عـنـا و دل انـدر شــکـنـج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل