|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥١٥: خرم آن عاشق که آشوب دل و دینش تویی

خـرم آن عاشـق که آشوب دل و دینش تـوییکـار فـرمـایـش مـحــبــت، مـصـلـحـت بــیـنـش تــویـی
شـورش عـشـاق در عـهـد لـب شـیرین لـبـتای خوشا عهدی که شورش عشق و شیرینش تویی
عـاشـق روی تـو می نازد بـه خـیل عـاشـقانپــادشـاهـی مـی کـنـد صـیـدی کـه صـیـادش تــویـی
مستی عشق تو را هشیاری از دنبال هستبـر نـمـی خـیـزد ز خـواب آن سـر کـه بـالـیـنـش تـویی
گـاو جـولـان می نیاید بـر زمین از سـرکـشـیپـــای آن تــوســن کــه انــدر خــانــه زیــنــش تــویــی
مـی بـرم رشـک نظـربـازی کـه از بـخـت بـلـنددر مــیــان ســرو قــدان ســرو ســیـمــیـنــش تــویـی
گـر بـبـارد اشـک گـلگون دیده من دور نیسـتکـایـن گـل رنـگـین دهـد بـاغـی کـه گـلـچـینـش تـویی
بـوسـتـان حـسـن را یـارب خـزان هـرگـز مـبـادتــا بــهــار ســنــبــل ریــحــان و نــســریـنــش تــویـی
زندگی بـهر فروغی در محـبـت مشکل اسـتتــا بــه جــرم مــهـربــانـی بــر ســر کــیـنــش تــویـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل