|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٩٨: هر کس که به جان دسترسی داشته باشد

هر کس که به جان دسترسی داشته باشدبـاید که بـه دل مهر کسـی داشتـه بـاشد
زان بــر ســر بــیـمــار غــمــش پــا نــگــذاردتـرسـد که مبـادا نفـسـی داشـتـه بـاشـد
دل نـالــه کــنـان رفــت پــی مـحــمـل دلــدارکاین قافـله بـاید جـرسـی داشـتـه بـاشـد
گـر یاد گـلـسـتـان نکـند هیچ عـجـب نیسـتمرغی که بـه تـنها قفسی داشتـه بـاشد
از الـفـت بـیگـانـه بـینـدیش کـه حـیف اسـتدامان تـو هر بـوالـهوسـی داشـتـه بـاشـد
در پــرده قــدح نــوش فــروغــی کــه مــبــاداسنگی به کمینت عسسی داشته باشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل