|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٩٣: تا صبا شانه بر آن سنبل خم در خم زد

تــا صــبــا شــانـه بــر آن ســنـبــل خــم در خــم زدآشـیـان دل یـک ســلـسـلـه را بــر هـم زد
بـــود از زلــف پـــریــشـــان تـــوام خـــاطــر جـــمــعفتـنه عشق چو گیسوی تـواش بـر هم زد
تــابــش حـسـن تــو در کـعـبــه و بــت خـانـه فـتــادآتـش عـشـق تـو بـر مـحـرم و نـامـحـرم زد
تـــو صــنــم قــبـــلــه صـــاحـــب نــظــرانــی امــروزکـه زنـخــدان تــو آتــش بــه چــه زمـزم زد
گــر نـه از مـردن عــشــاق پــریـشــان حــال اســتپـس چـرا زلف تـو صد حلقه درین ماتـم زد
حــال دل ســوخــتــه عــشــق کــســی مـی دانـدکـه بــه دل داغ تــو را در عـوض مـرهـم زد
اگــر آن خـــال ســـیــه رهــزن مــن شـــد شـــایــدزان کـه شـیطـان بـه همین دانه ره آدم زد
چـــشـــم بـــد دور کــه آن صـــف زده مــژگــان درازخـنـجـری بــر دل صـد پـاره مـا مـحـکـم زد
خجلت عشق به حدی است که در مجلس دوستآســتــیـن هـم نـتــوان بــر مــژه پــرنـم زد
اولـــیــن نــقـــطـــه پـــرگـــار مــحـــبـــت مـــایــیــمپــس از آن کــلــک قــضــا دایـره عــالـم زد
هـر چــه در جــام تــو ریـزنــد فــروغــی مــی نـوشکه به ساقی نتوان شکوه ز بیش و کم زد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل