|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٩٢: تا مه روی تو از چاک گریبان سر زد

تـــا مــه روی تـــو از چـــاک گــریــبـــان ســر زدگـفـتـی از جـیـب افـق نـیر رخـشـان سـر زد
تــا عــیـان شــد رخ زیـبــای تــو از چــنـبــر زلـفصـبــح امـیـد مـن از شـام غـریـبــان سـر زد
صـــبـــح نــورانــی دیــدار تـــو طــالــع نــشـــدهای دریـغـا کـه شـب تــیـره هـجــران سـر زد
هـر کـجــا دم زدم از قــد و رخ و زلـف و خــطــتهمه جا سرو و گل و سنبـل و ریحان سر زد
خط به گرد لب جان بخش تو می دانی چیستظـلـماتـی کـه از آن چـشـمه حـیوان سـر زد
از سـر خــاک شـهـیـدان تــو ای سـخـت کـمـانعـوض لـالـه هـمـی غـنـچـه پـیـکـان سـر زد
صـورت خـوب تــو از عـالـم مـعـنـی بــرخــاسـتشـعـلـه آه مـن از ســیـنـه ســوزان ســر زد
یــارب از دوزخ هــجـــران تـــو فـــارغ نــشـــونــدگر بـه جز عشق ز عشاق تـو عصیان سر زد
خــبـــر از حـــال اســیــران مــحــبـــت مــی دادنـالـه ای کـز دل مـرغـان گـلـسـتــان سـر زد
گـر فـروغـی گـنـه عـشـق تـو دارد غـم نـیسـتکاین گناهی است که از عالم امکان سر زد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل