|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦٧: دلم از نرگس بیمار تو بیمارتر است

دلـم از نـرگـس بــیـمـار تــو بــیـمـارتــر اســتچـاره کـن درد کـسـی کـز هـمـه نـاچـارتــر اسـت
من بـدین طـالع بـرگشـتـه چـه خـواهم کـردنکــه ز مـژگــان ســیـاه تــو نـگـونـســارتــر اســت
گــر تـــواش وعـــده دیــدار نــدادی امــشـــبپــس چــرا دیـده مــن از هـمــه بــیـدارتــر اســت
طـوطـی ار پــسـتـه خـنـدان تــو بــیـنـد گـویـدکـه ز تـنگ شـکـر این پـسـتـه شـکـربـارتـر اسـت
هـر گــرفــتــار کــه در بــنـد تــو مـی نـالــد زارمـی بــرد حـسـرت صـیـدی کـه گـرفـتـارتـر اسـت
بــه هـوای تــو عــزیـزان هـمــه خــورانـد، امــاگل بـه سودای رخـت از همه کس خـوارتـر اسـت
گـر کـشـانـنـد بــه یـک ســلـسـلـه طـراران راطــره پـــرشــکــنــت از هــمــه طــرارتـــر اســـت
گــر نــشــانــنــد بـــه یــک دایــره عــیــاران راچــشــم مـردم فـکـنـت از هـمـه عـیـارتــر اســت
گــر گــشــایــنــد بـــتـــان دفــتــر مــکــاری رابــت حــیـلـت گــر مـن از هـمـه مـکــارتــر اســت
عقل پـرسید که دشوارتـر از کشتـن چـیسـتعـشـق فـرمـود فـراق از هـمـه دشـوارتــر اســت
تـیشـه بـر سـر زد و پـا از در شـیرین نکـشـیدکـوه کـن بــر در عـشـق از هـمـه پــادارتــر اسـت
در همه شهر ندیده سـت کسی مستـی منزان که مست می عشق از همه هشیارتر است
دوش آن صف زده مژگان به فروغی می گفتکـه دم خـنجـر شـاه از همـه خـون خـوارتـر اسـت
سـر شـاهـان جــوان بــخـت مـلـک نـاصـردیـنکـه بـه شـاهنشـهی از جـمـلـه سـزاوارتـر اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل