|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٧: هر گه که آن خسرو زرین کمر از جا برخاست

هر گه که آن خسرو زرین کمر از جـا بـرخاستآسـمان گـفـت کـه قـرص قـمر از جـا بـر خـاسـت
گـر بـسـاط مـی و مـعـشـوق نبـاشـد بـه میانبـه چـه امـیـد تـوان هـر سـحـر از جـا بـر خـاسـت
مــگــر آن ســرو خــرامــنــده بــه رفــتــار آمــدکـه بـسـی دیده حـسـرت نـگـر از جـا بـرخـاسـت
چـشم مخمور وی از مستـی می شد هشیارسـاقـی مـردم صـاحـب نـظـر از جــا بــر خـاسـت
شـور شـیرین نه همین تـارک فرهاد شـکافـتکـه پــسـر از پــی قـتــل پــدراز جــا بــر خـاسـت
بـی دلـان را خـبــری از دل غـارت زده نـیـسـتکـه صـف غـمـزه او بــی خـبــر از جـا بــرخـاسـت
مــاه بــا طــلــعــت او بــیـهـده ســر زد ز افــقسـرو بــا قـامـت او بــی ثـمـر از جـا بــر خـاسـت
دوش در خــواب خــوش آشـوب قـیـامـت دیـدمصـبـح دم قـامـت آن سـیـم تـر از جـا بـر خـاسـت
حـرفـی از مـرهـم یـاقـوت لـبــش مـی گـفـتـمیک جـهان خستـه خونین جـگر از جـا بـر خـاست
بــا خــیـال لـب شــیـریـن شــکــر گــفــتــارشهر چه کشتـم بـه زمین نیشکر از جـا بـر خاست
آن قــدر خــون مــرا ریـخــت صــف مــژگــانـشکه به خون خواهی من چشم تر از جا بر خاست
همسری خواستم از بهر سهی قامت دوستعـلـم خـسـرو انـجــم حـشـر از جــا بــر خـاسـت
نـاصــرالــدیـن شــه مــنـصــور کــه بــا رایـت اوآیـت نـصــرت فـتــح و ظــفـر از جــا بــر خــاســت
تـــا از آن لــعـــل گــهــر بـــار فــروغـــی دم زدبـی خـریـداری نـظـمـش گـهـر از جـا بـر خـاسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل