|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

قطعه

تـا رخش طبـعم از پـی معنی تـکاور استمـیـدان نـورد مـدحــت مـقــصــود قــشــر اســت
آن بــی نـمـاز کـعـب کـه جـسـم پـلـیـد اواز خــاکــروب دیـر کـشــیـشــان مـخــمـر اســت
وان حـیلـه سـاز شـوم کـه تـا زاده مادرشدر مکـر و زرق و شـید بـه شـیطـان بـرابـر اسـت
دسـتـار سـرخ اوسـت عروسـانه معـجـریوان عـقـده ها نـمـونـه چـین های مـعـجـر اسـت
آن گنبـدی که بـر سرش از چار خانگیستچـون مـی نـهـد بـه خـانـه قـوچـی بــرابـر اسـت
از اسـتـر چـمـوش فـزونـسـت بــد رگـیـشوزخــر بــه زیــر قــنــتــر دوران زبـــون تــر اســت
قـنـتـر کـشـیـده گـر سـوی بــازارش آورنـدگـویـنـد از امـتــحـان کـه خـریـدار ایـن خـر اسـت
چـون خان و مان سیه شده ای از زر حرامبیعش کند به یک دو سه پولی که در خور است
گـر قـنتـرش کـنند بـه حـیلـت ز سـر بـرونعـــذر آورنــد کــایــن ز الــاغـــان دیــگــر اســـت
فی الحال فسخ بیع کند مشتری ز خشمگـویـد کـزیـن مـعــامـلـه مـقـصــود قـنـتــر اســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل