|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدح محمدخان ترکمان گفته شده

دوســتــان مــژده کــه از مــوهــبــت ســبــحــانــیمـی رســد رایـت مـنـصــور مـحــمـد خــانـی
رایـــتــــی کــــرد ســــر عــــلــــمــــش گــــردیـــدههــمــچــو پــروانــه جــانــبـــاز مــه نــورانــی
رایــت رفـــعـــتـــش افـــکــنــده لــبـــاســـی دربـــرکــز گــریـبــان فــلـک مـی کــنـدش دامـانـی
رایـــتـــی صـــیـــقـــلـــی مـــهـــجـــه نـــورانـــی اوبــرده از روی جــهـان رنـگ شـب ظـلـمـانـی
رایــتـــی گــرد وی از واســـطـــه فـــتـــح و ظـــفـــرکــار اصــنــاف مــلــک آیـت نــصــر خــوانــی
رایــتـــی ذیــل جـــلــالــش گــه گــرد افــشـــانــدنکرده بـر مهر جـلی شـعـشـعـه نورافـشـانی
رایــتــی رؤیـتــش افــکــنــده فــلــک را بــه گــمــانزد و خــورشــیـد کــه ثــانـیـش نـدارد ثــانـی
رایـــتــــی آیـــت فـــتــــح آمـــده از پــــا تــــا ســــرهـمـچــو افـراخــتــه تــیـغ عــلـی عــمـرانـی
حــبــذا صــاحــب رایـت کــه بــه هــمــراهـی شــاهشـد مصـاحـب لقب از غایت صاحـب شـانی
ســرو ســر خــیـل قــزلـبــاش کــه بــر خــاک درشمـی نـهـد تـرک قـزل پـوش فـلـک پـیشـانـی
خــان اعــظــم کـه خــواقـیـن مـعــظــم را نـیـســتپــیـش فــرمــانـدهـیـش زهـره نــافــرمــانـی
ای امــیــر فــلــک اورنــگ کــه بـــر درگــه تــوســتقـسـمـی از پـادشـهـی حـاجـبـی و دربـانـی
شـــرفـــه غـــرفـــه تـــحـــتــــانـــی قـــصـــرت داردطــعــنـه بــر کـنـگـر ایـن مـنـظــره فــوقـانـی
کــبــریـای تــو مـحــیـطــی اســت کــه پــایـانـش راپـا بـه آن سـوی جـهات اسـت ز بـی پـایانی
قـصـر جــاه تــو چــنـان سـاخـت کـه خـالـی نـشـودبــی زوالـی کـه شــد ایـن دار فـنـا را بــانـی
چــون ســلــیـمـان جــلــیـلـی کــه اگــر مـور ذلـیـلیـابــد از تــربــیـتــت بــهـره کـنـد ثــعــبــانـی
ضــعــفــا را چــو کــنــد تـــقــویــتـــت جــان در تـــنذره خــورشـیـد شــود قـطـره کـنـد عـمـانـی
آن کــه بـــا حــفــظ تــو در حــرب گــه آیــد عــریــانجـلد فـرسـوده کـند بـر جـسـدش خـفـتـانی
وانـکـه حــفـظـش نـکـنـی گـر بــود الـمـاس لـبــاسبــر تـنـش غـنـچـه بــی خـار کـنـد پـیـکـانـی
در مــحــیــط غــضــبــت پــیـکــری لــنــگــر خــصــمکـشـتـی نـیسـت کـه آخـر نـشـود طـوفـانی
خون دشمن شده در شیشه تن صاف و به جاستکـه کـنـد خـنـجـر خـون خـوار تـو را مـهمـانی
عـــیــد خـــلــقــی تـــو و در عــیــد گــه دولــت تـــوخــصــم افــراخــتــه گـردن شــتــر قـربــانـی
جـــمــع بـــی امــر تـــو گــر عــازم کــاری بـــاشـــدنــکــنــد ور کــنــد از بــیـم کــنــد پــنــهـانـی
بـــاج ده فــخــر کــنــد گــر بــه مــثــل گــیــرد بـــاجبــنـده هـنـدیـت از خــســرو تــرکـســتــانـی
در زمـــان تـــو اگـــر یــوســـف مـــصـــری بـــاشـــدخـویـش را بــهـر شـرف نـام کـنـد کـاشـانـی
عـیـب جـو یـافـتـه ویـران دل از این غـصـه کـه هـیـچنـیسـت در مـلـک تـو نـایـاب بـه جـز ویـرانـی
بـــد ســگــالــی کــه ز مــلــک تــو شــکــایــت داردهست جـغدی که بـه تـنگ است از آبـادانی
بــا رعــایــای تــو عــیـســی ز فــلــک مــی گــویــدای خوش آن گله که موسی کندش چوپانی
مـــرکـــز دایـــره عـــالـــم از آن مـــانـــده بــــه جـــاکــه تــو پــرگــار دریـن دایـره مــی گــردانـی
صــیـت ایـن دولــت بــر صــورت از آن اســت بــلـنـدکه تـو صاحب خرد این سلسله می جنبـانی
تــیـغ رانــی شــده مــمــنــوع کــه بــر رغــم زمــانتــو در اصــلـاح جــهـان تــیـغ زبــان مـیـرانـی
بــوعــلــی گــر ســخــنـان حــســن افــتــاده تــو رانـشـنـود نـام بــرادر بــه حــسـن تــرخــانـی
تــا بــعـانـت ز خــوش آمـد بــعـد و خــوش نـشـونـدراه مــردان نــزنــد وســوســه شــیـطــانــی
دولــتـــت راســت جــمــالــی کــه تــمــاشــائی آنچــشـم بــر هـم نـزنـد تــا ابــد از حــیـرانـی
حـسـن تــدبــیـر تـو نـقـشـیـسـت بــدیـع الـتـصـویـرکــه مــگــر ثــانـیـش انـدر قــلــم آرد مــانـی
قـــصـــر قـــدر تـــو رواقــیــســـت کــه مــی انــدازدســایـه بــر مـنـظــر کـیـوان ز بــلـنـد ایـوانـی
فیض دسـت تـو پـس از حـاتـم طـی دانی چـیسـتبــعــد بــاران شــتــائی مــطــر نــیـســانــی
کــفــه بـــر کــفــه نــچـــربـــیــد ز مــیــزان قــیــاسوزن کــردنــد چــو خــانـی تــو بــا خــاقــانـی
بــه طــریـقــی کــه مـحــمـد ز ولــی الــلــه یـافــتقــوت انـدر جــســد دیـن ز قــوی پــیـمـانـی
ای ســمــی نــبـــی از مــلــک تـــو دورســـت زوالبـه ولـیـعـهـدی مـبــسـوط ولـی سـلـطـانـی
ســر بــدخــواه تــو خــواهــم کــه ز بــازیـچــه دهــرگــوی مـیـدان تــو ســازد فــلـک چــوگــانـی
داورا چــــنـــد نـــویـــســــد بــــه مـــلـــوک تــــورانشــرح ویــرانــی دل مــحــتـــشــم ایــرانــی
وان زمـان هـم کـه شــود فــایـده ای حــاصــل از آنگــردد از بــد مـددیـهـای فــلــک نـقــصــانـی
مـن یـکــی بــلـبــلـم انـدر قــفــس دهـر کــه چــرخمـی کـنـد بـر مـن از انـصـاف مـدایح خـوانـی
حــیـف بــاشــد کــه شــوم ضــایـع و خــالـی مـانـدبـــاغ پــر دمــدمــه مــدح مــحــمــد خــانــی
ای خـــداونــد جـــهــان مـــالـــک مــمـــلـــوک نــوازکــه تــوئی خــســرو اقــلـیـم دقــایـق رانـی
عـــمــرهــا داشـــتـــم امــیــد کـــه یــک بـــار دگــردر صـف خـاک نـشـیـنـان خـودم بــکـشـانـی
گــــاه درد دل مــــن از دل مــــن گــــوش کــــنــــیگــاه داد غــم مــن از غــم مـن بــســتــانـی
پـــیـــش ازیـــن گـــرچـــه روان بـــوده را پـــای روانمــشــکــلــی بــود قــدم بــر قــدم آســانـی
مـشـکـلـی زان بــتــر ایـنـسـت کـه از ضـعـف امـروززین مـکـان نیسـت مـرا نقـل مـکـان امکـانی
هـمـه مـرغـان ادلـی اجــنـحــه در صــحــبــت خــانبــوســتــانـی و مـن تــنـگ قـفــس زنـدانـی
لــیــک بـــا ایــن هــمــه دوری بــه خــیــال تــو مــراصحـبـتـی هست که خواند خـردش روحـانی
ســرورا مـی رســدت هـیـچ بــه خــاطــر کـه کـجــاشرط کردم که تـو چـون رخـش عزیمت رانی
بـــه یــســـاق جـــدل آغــاز خـــصـــومــت انــجـــامکـه فـلـک داشـت دریـن ورطـه ســرفـتــانـی
چـــون بـــه دولــت تـــو ســـپـــاه ظـــفــر آثـــارت راســر بــه آن دشــت بــلـا داده روان گـردانـی
مـن هـم از ادعـیـه در پــی بــفـرســتــم ســپــهـیکـه تـوشـان سـد بــلـای سـپــه خـود دانـی
لـلـه الــحــمـد کــه آن شــرط بــجــا آمـد و داشــتبــه تــو فـتــاح غــنـی فـتــح و ظــفـر ارزانـی
حــال بــر تــخــت حــضــوری تــو جــهـان داور و مـنبـی حـضـور از غـم بـیمـاری و بـی سـامـانی
تـو چـنـان بـاش کـه عـالـم بـه وجـود تـو بـه پـاسـتلــیـک نــگــذار چــنــیـن درد مــرا طــولــانـی
مـرهـمـی بــخــش از آن پــیـش کــه از زخــم اجــلدل ز جــان بــرکـنـم از غـایـت بــی درمـانـی
بــنــوازم بــه طــریــقــی کــه بــر آن رشــگ بــرنــدروح جـــنـــت وطـــن انـــوری و خـــاقـــانـــی
بــــیـــش ازیـــن قــــوت گــــفــــتــــار نـــدارم امــــادارم امـــیــد کـــه از مـــوهـــبـــت ربـــانـــی
تــا زمــانــی کــه مــلــک صــورت قــیـامــت بــدمــدتــو ز آفــات فــلــک ایـمـن و ســالــم مـانـی
وآن زمـــان نــیــز نـــگـــردی ز بـــقـــا بـــی بـــهــرهکـه خــدای تــو بــود بــاقـی و بــاقـی فـانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل