|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در مدح پادشاه دکن گفته

دهنده ای کـه بـه گل نکهت و بـه گل جـان دادبـه هـرکـس آن چـه سـزا بـود حـکـمـتـش آن داد
بـه عـرش پـایـه عـالـی بـه فـرش پـایه پـسـتز روی مــصــلــحــت و رای مــصــلــحــت دان داد
بــه دهــر ظــل خــرد آن قــدر کــه بــود ضــرورز پــــرتــــو حــــرکــــات ســــپــــهـــر گـــردان داد
بــه ابــر قــطــره چــکـانـدن بــه بــاد قــره زدنبــــرای نــــزهــــت دیـــریـــن ســــرای دوران داد
دو کـشـتــی مـتــســاوی اسـاس را در بــحــریـکـی رسـانـد بـه سـاحـل یـکـی بـه طـوفـان داد
دو ســالـک مـتــشـابــه سـلـوک را در عـشـقیــکــی ز وصــل بــشــارت یـکــی ز هــجــران داد
هــزار دایــه طـــلـــب را ز حـــســـرت افـــزائیرســانـد بــر ســر گـنـج و بــه کــام ثــعــبــان داد
هــزار خــســتــه جــگــر را ز صــبــر فــرمــائیگــداخــت جــان ز غــم آنـگــه نـویـد جــانــان داد
گـدای کـوچــه و ســلـطــان شــهـر را از عــدلعـــدیــل وار حـــیــات و مــمــات یــکـــســـان داد
دریـن مـقـاسـمـه اش نـیـز بــود مـصـلـحــتــیکـه مسـکـنت بـه گدا سـلطـنت بـه سـلطـان داد
زبـان بـسـتـه کـه بـد حـکـمـتـی نـهفـتـه در آنبــه کــمــتــریـن طــبــقــات صــنـوف حــیـوان داد
عـزیـز کـرده زبـانـی کـه وقـت قـسـمـت فـیضدریـغ داشــت ز جــن و مــلــک بــه انــســان داد
بــه شـکـریـن دهـنـان داد از ســخــن نـمـکـیکـه چــاشـنـی بــه نـبــاتــات شــکـرســتــان داد
بــه قـد سـروقـدان کـرد جــنـبــشـی تــعـلـیـمکـه خــجــلـت قـد رعــنـای ســرو بــســتــان داد
بــر ابــروان مــقــوس زهــی ز قــدرت بــســتکــه ســـهــم چـــرخ مــقــوس ز تـــیــرپـــران داد
ز بـاغ حسن سیه نرگسی چو چـشم انگیختبــه آن بــلـای سـیـه خــنـجــری چــو مـژگـان داد
بـه چـشـمهای سـیه شـیوه ای ز ناز آمـوخـتکه هر که خواست به آن شیوه دل دهد جان داد
بــه نـاز داد ســکـونـی کـه وصــف نـتــوان کـردبـه عـشـوه طـی لـسـانـی کـه شـرح نـتـوان داد
بــه هـر کــه لــایـق اســبــاب کــامـرانـی بــودسـرور و مـسـنـد و خـر گـاه چــتــر و چـوگـان داد
بــهــر کــه در طــلــب گــنــج لــایــزالــی بـــودگــلــیــم مــخــتـــصــر فــقــر و گــنــج ویــران داد
بـه هـر یـکـی ز سـلـاطـیـن بـه صـورتـی دیـگـربـــســیــط عــرصــه ای انــدر بـــســاط دوران داد
چــو پــادشــاهـی اقــلــیـم صــورت و مـعــنـیزیـــاده دیـــد از ایــشـــان بـــمـــیــر مـــیــران داد
غـــیــاث مــلــت و دیــن کــافـــتـــاب دولــت اوز خـــاک یــزد ضـــیــا تـــا بـــه عــرش یــزدان داد
ســمــی والــد ســامــی مــحـــمــد عــربـــیکـــــه داد رونـــــق دیــــن و رواج ایـــــمـــــان داد
خـدایـگـان سـلـاطـیـن کـه چـتـر سـلـطـنـتـشبــه ســایـه جــای هـزاران خــدیـو و خــاقــان داد
بـــذره تـــربـــیــتـــش کــار آفــتـــاب آمــوخــتبـــه مــور تــقــویــتــش قــدرت ســلــیــمــان داد
قــیـام رکــن جــلـالـش کـه قــایـم ابــدیـســتبـــســـی مـــدد بـــه قـــوام چـــهــار ارکـــان داد
نـه ابـر ریخـت بـه دشـت و نـه بـحـر داد بـه بـربــه سـایـل آن چـه کـفـش آشـکـار و پـنـهـان داد
دلـش ز جــوهـر احــیـا تــوان گـریـسـت کـریـمکــه هــرچــه مــرگ ز مــردم گــرفــت تـــاوان داد
قـضــا زد آتــش غــیـرت بــه مـهـر و مـاه آن دمکـــه پـــاســـبـــانــی ایــوان او بـــه کـــیــوان داد
ســـپـــهـــر بـــر در او در مـــراتـــب خـــدمـــتنـخـسـت پــایـه بــه سـلـطـان چـهـارم ایـوان داد
چـو گـشـت لـشـگـریـش فـارس زمـانـه بــه اوقـضـا ز هـفـت فـلـک هـفـت گـونـه خــفـتــان داد
پــلـاس پـوش درش خـلـعـت مـریـدی خـویـشبـه شاه و خـسـرو و خـاقان و خـان و سلطان داد
بـه تـو شـمـال وی از صـحـن پـر کـواکـب چـرخفـــلــک فـــراخـــور شـــیــلــان او نــمــکــدان داد
بـــگــرد رفــت هــزار ازدحـــام حــشــر آن جـــاکــه مـیـزبــان ســخــایـش صــلــای مـهـمـان داد
بـه شـرق و غرب جـهان زینتـی که شـاه ربـیعدهـد ز ســبــزه و گــل او ز ســفــره و خــوان داد
بــه جــای ســبــزه زبــرجــد دمـد ز خــاک اگـرتـــوان خـــواص کــف او بـــه ابـــر نــیــســـان داد
کرم بـر اوسـت مسـلم که آن چـه وقـت سؤالگـــذشـــت در دل ســـایــل هــزار چـــنـــدان داد
بـــرای آن کــه ز طــول حـــیــات داد حـــضـــورتـــــوانــــد آن شــــه خـــــرم دل طــــرب ران داد
اگــر زمــانـه کــنــد کــوتــهـی قــضــا خــواهـدبــه بــازگــشــت زمــان گــذشــتــه فــرمــان داد
سـخـای او کـه ز احـسـان بـه منعـم و مفـلسهــر آنــچــه داد بـــری از فــتــور و نــقــصــان داد
بـه جیب محتـشمان لعل و در بـه دامان ریختبــه دسـت بـی درمـان سـیـم و زر بـه مـیـان داد
چـو پــا نـهـاد ز دشـت عـدم بــه مـلـک وجــودبـــه جـــود دســت بـــرآورد و داد احـــســـان داد
فـــتـــاد زلــزلــه در گـــور حـــاتـــم از غـــیــرتچـو شـخـص هـمـت او رخـش جــود جــولـان داد
لــب صــدف پـــر تــرجــیــح دســت او بـــرابـــرگـشـوده گـشــت و گـواهـی ز بــحــر عـمـان داد
بــه مـلـک مـصـر مـگـر داده بــاشـد از یـوسـفازو بـــه خـــطــه یــزد آن شـــرف کــه یــزدان داد
ایــا بـــلــنــد جــنــابـــی کــه آســتـــان تـــو رافـــلــک گــرانــی قــدر از جـــبـــاه شـــاهــان داد
تــوئی ز مـعـدلـت آن کـسـرئی کـه در عـهـدترواج عـــــدل از ایـــــران اثـــــر بـــــه تـــــوران داد
تـو در ممالک قـدس آن شـهی کـه مالک ملکو گــــر تــــو را ز مـــلــــایـــک هـــزار دربــــان داد
نـخــســت رابــطــه انـگـیـزی از ولـای تــو کـردمــهــیــمـــنــی کـــه بـــه ارواح ربـــط ابـــدان داد
شـکـوه سـنـج تــو را عـالـم ثــقـیـل و خـفـیـفز ســطــح هـای فــلــک کــفــه هـای مـیـزان داد
خـــدا شـــنــاس کـــه مـــادون ذات واجـــب رابـــه مــمــکــنــات قـــرار از کـــمــال ایــقـــان داد
تــو را بــه دور تــو بــر مـمــکــنـات فــایـق دیـدتــو را بــه عــهــد تــو بــر کــائنــات رجــحــان داد
اگــر ازیـن فــلــک تــیـز رو ســکــون طــلــبــیچــو خــاک بــایـدت از طــوع تــن بــه فـرمـان داد
و گـــر بـــریــن کـــره آرمـــیــده بـــانـــگ زنــیبــه او قـرار و سـکـون تــا بــه حــشـر نـتــوان داد
کسـی نظیر تـو بـاشـد که وضع پـسـت و بـلندبــه عــکــس یـابــد اگــر در زمــانـه ســامــان داد
تــــوانـــد از زبــــر و زیـــر کــــردن گــــیـــتــــیبــه زیـر هـفــت زمــیـن جــای ایـن نــه ایـوان داد
کـسـی عـدیل تـو بـاشـد کـه گـر بـه نـوع دگـربـــبـــایــدش نـــســـق گـــرم و ســـرد دوران داد
ز فـیـض قـرب جـنـابــت کـه کـیـمـیـا اثـر اسـتفـلـک بــه عـالـی و سـافـل خــواص چــنـدان داد
کــه خــاک رهــگــذر کــمــتــریـن مــنــازل یـزدبـــدیـــده هـــا اثـــر ســـرمـــه صـــفـــاهـــان داد
ز خــــاک پــــای ســــگــــان در تــــو یـــک ذرهبـــه حــاصــل دو جـــهــان هــر کــه داد ارزان داد
حـــیــات را تـــو اگـــر پـــاس داری انـــدر دهــرمـــمـــات را نــتـــوان احـــتـــمـــال امـــکـــان داد
به خصم تشنه جگر هم رساند دست تو فیضکــه آبـــش از مــطـــر قــطـــره هــای بـــاران داد
مـلـک حـشـم ملـکـا مـحـتـشـم کـه قـادر فـردز لـطــف بــر ســخــنـش اقـتــدار ســحــبــان داد
نــمــود ســـاز ز اقــســـام نــظـــم قــانــونــیکـه مـالـش حــســن و گـوشــمـال حــســان داد
اگـــرچـــه از اثــــر بــــخـــت واژگـــون اکـــثــــرمــقــدمــات ثــنــایـش نــتــیــجــه خــســران داد
دل تــو آن مــحــک آمــد کــه از مــراتـــب فــردز مـــخــــزن کــــرمـــش راتــــب نـــمـــایـــان داد
بـه حـال جـمعی اگر بـرد از سـخـای تـو رشکولـی بــه نـعـمـت هـر سـالـه رشـک ایـشـان داد
چــو بــود عــیـب گــدای تــو مـحــض گــیـرائیز الـتــفــات تــو هـم نـان گــرفــت و هـم نـان داد
هــمــیــشــه تــا بــه کــف روزگــار در و گــهــرتـــوان ز مــوهــبـــت بـــحـــر و کــان فـــراوان داد
ز اقــتـــدار تـــوانــد کــف بـــه خــلــق جــهــانعــطــیــه بـــیــش ز بـــحـــر و زیــاده از کــان داد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل