|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٨٢: آن کوست قبله همه کس قبله جود رو

آن کـوسـت قـبــلـه هـمـه کـس قـبــلـه جـود روو آن روست قبله ای که کند کعبه رودررو
آیینـه سـاز چـشـم مـن این شـیشـه سـاخـتـهنوعـی کـه جـز تـو کـس ننمـاید نـکـو درو
ز آب و هـوای لـطــف تــو گــلـزار کــام مـاســتبـاغ شـکفـتـه صـد گل بـی رنگ و بـو درو
داری دلــی کــه هــســت مــحــل مــلــایـمــتبـــد خـــوئی هــزار بـــت تـــنــدخـــو درو
کویت چه گلشن است که از دجله های چشمجــاری تــراسـت خـون دل از آب جــو درو
بـــایــد بـــه آب داد کــتــابـــی کــه هــیــچ جــانـبــود حـدیـث حـرمـت جـام و سـبــو درو
زیـن کـلـبــه نـگـذریـد تـمـاشـائیـان کـه هـسـتدیــوانــه ای از آن بــت زنــجــیــر مــو درو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل