|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤٥٦: زلف معنبر برفشان گو جان ما بر باد شو

زلـف مـعـنبـر بـرفـشـان گـو جـان مـا بـر بـاد شـوجـعد مسلسل بـر گشا گو بـنده ای آزاد شو
چـشـم مکحـل بـاز کن بـر عـاشـقـان افـکن نظـرگو در میان مردمان عاشق کشی بـنیاد شد
در خانقه سر خوش درآ گو شیخ شهر از دین برابـگذر بـه مسجـد گو خلل در حلقه زهاد شو
خـالی کـن اقـلیم دلـم از لـشـگـر ظـلم و سـتـمگـو در زمـان حـسـن تـو ویرانه ایی آبـاد شـو
ای در دل غـم پــرورم صـد درد بــی درمـان ز تــویک مژده درمان بـده گـو دردمندی شـاد شـو
از خــاطــر مـن بــر مـدارای نـاصــح شــیـریـن اداکوه غم آن سنگ دل گو محتشم فرهاد شو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل