|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣١٠: هرتار که در طره عنبر شکستنش

هـرتــار کـه در طــره عـنـبــر شــکـســتــنـشپــیـونـد نـهـالـی بــرگ جــان مـن اســتــش
تـــــرســـــم ز دمــــاغ دل مــــن دود بـــــرآردآن دوده کــه زیـب ورق یـاســمــنــســتــش
مـــی ســـوزدم از آرزوی رنـــگـــی و بــــوئیبـا آن کـه گـل و لـاله چـمن در چـمنسـتـش
هست از ورق شرم و حـیا دست خـودش نیززان جـوهـر جـان دور کـه در پـیـرهـنـسـتـش
شـیرین همـه نـاز اسـت ولـی نـاز دل آشـوباز گوشه چشمی است که با کوهکنستش
گفتم که در آن تنگ شکر جای سخن نیسترنجـید همانا کـه درین هم سـخـن اسـتـش
در ســـیــنــه گـــرمـــم دل آواره در آن کـــویمرغـیسـت که درآتـش سـوزان وطـنسـتـش
هـر بــنـده کــه گــردیـده بــر آن در ادب آمــوزاهـلـیـت سـلـطـانـی صـد انـجــمـنـسـتــش
گـر جــان رود از تــن نـرود مـحــتــشـم از جــاکـز لـطـف تـو جـانـی دگـر انـدر بـدنـسـتـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل