|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٠١: بردوش آن قدر دل من بار غم گرفت

بـــردوش آن قــدر دل مــن بـــار غـــم گــرفــتکــانـدر شــبــاب قــد مـن زار خــم گــرفــت
بـی طـاق ابـروی تـو که طـاق اسـت در جـهانچندان گریست دیده که این طاق نم گرفت
تـا مـلـک حـسـن بـر تـو گـرفـت ای صـنـم قـرارآفــاق را تــمــام ســپـــاه ســتــم گــرفــت
راه حــریـم کــوی تــو بــر مـن رقــیـب بــســتنـاآشــنـا ســگـی ره صــیـد حــرم گــرفــت
لـیـلـی اگـرچــه شـور عـرب شــد بــه دلـبــریشـیرین زبـان مـن ز عـرب تـا عـجـم گـرفـت
در مــلــک جــان زدنـد مــنـادی کــه الــرحــیـلسلطان حـسن یار چـه از خط حـشم گرفت
می خواستـم بـه دوست نویسم حدیث شوقآتــش ز گـرمـی ســخــنـم در قـلـم گـرفـت
عید است و هرکه هست بتی را گرفته دستامروز نیسـت بـر من مسـت ای صنم گرفت
مـلـک ســخــن کـه تــیـز زبــانـان گـذاشــتــنـدبــار دگـر بــه تـیـغ زبــان مـحـتـشـم گـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل