|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

مدیح سلطان مسعود

نخـواسـت ایزد گر خـواسـتـی چـنان شدمیکـه مـن ز رتــبــت بــر گـنـبــد کـیـان شــدمـی
وگــر ســعــادت کــردی مـرا بــه حــق یـارینـدیـم مـجــلـس ســلـطـان کـامـران شــدمـی
هـمـه زبــان شــدمـی در ثــنـا و بــزم هـمـهثـنـا گـرفـتـی چـون مـن هـمـه زبــان شـدمـی
کـس ار بـه پـارسـی و تـازی امتـحـان کـردیمــرا مــبـــارز مــیــدان امــتـــحـــان شــدمــی
گـلـی شـکـفـتــی از بــخـت هـر زمـان تــازهکـه من ز مـدحـش در تـازه بـوسـتـان شـدمی
چـو بــلـبـلـان هـمـه دسـتـان مـدح او زدمـیچــنـانـکـه در هـمـه آفـاق داســتــان شـدمـی
چـو طـبـع و خـاطـر تـیـز از ثـنـا و مـدح مـلـکچـنانکه خـواسـتـمی در شـرف چـنان شـدمی
چـو طـبـع و خـاطـر تـیـز از ثـنـا و مـدح مـلـکچـنانکه خـواسـتـمی در شـرف چـنان شـدمی
عــلــاء دولــت مـســعــود کآســمــان گــویـداگـر نـبــودی قــدرش کـی آســمـان شــدمـی
زحـل چــه گـویـد حـاجــت نـیـابــد ار نـه مـنز چـرخ هـفـتـم بــر مـلـک دیـده بــان شـدمـی
بــهـار گـفـت کـه پــیـوســتــه بــزمـش آرایـموگــر نــه هـرگــز کــی راحــت روان شــدمــی
ز بـهر رامـش و شـادیش گـشـتـم ار نـه چـرابــنـفـش رنـگ چـو دیـبــای بـهـرمـان شـدمـی
اجل چه گفت ز دشمنش کشته کم نشدیاگــر ددان را در جـــنــگ مــیــزبـــان شــدمــی
امـل چـه گـفـت یقـین بـاز گـشـتـمی قـاروناگــر بــه خــانـه رادیـش مــیـهـمــان شــدمـی
زمین چه گفت به یک بـخششم تهی کردیاگـر ســراســر پــر گـنـج شــایـگــان شــدمـی
چـه گـفـت لـالـه هـمـه شـکـل جــام او دارموگـر نـه نـداشــتــمـی زرد زعــفـران شــدمـی
هـمـیشـه خـنـدان بـاشـم ز شـادی بـزمـشوگـرنه زینسـان مـن کـی همـه دهان شـدمی
چـه گـفـت مشـتـری از بـهر سـعـد طـالـع اوعـیـان شـدم مـن ورنـه کـجــا عـیـان شـدمـی
چـه گفت مریخ از هسـتـی طـبـیعت خـویشزدوده خــنـجــر بــرانـش را فــســان شــدمـی
چــه گـفـت خـورشـیـد از بــهـر روز او تــابــموگـرنـه در شـب همـچـون هوا نـهـان شـدمـی
چـه گـفـت زهـره ز بـزمـش طـرب بــرم ورنـهکــجــا وســیـلــت شــادی ایـن و آن شــدمـی
چــه گـفـت چــرخ اگـر عـزم او نـکـردی عـونز بـار حـلـمـش مـن چـون زمین گـران شـدمی
چـه گفت عـدلش کس خـلق را ندیدی شـادمـن ار نه زینسـان بـر خـلـق مـهربـان شـدمی
چــه گـفــت امـنـش یـک دزد کــاروان بــزدیمـــن ار نــه بـــدرقـــه راه کـــاروان شـــدمـــی
چـه گفـت قهرش دل همرکاب غـم گشـتـیاگــر نـه بــا دل مـن زود هـم عــنـان شــدمـی
چــه گــفــت نــیــزه دل دشــمــنــان او دوزمبـه زخـم اگـر نه دو تـا همچـو خـیزران شـدمی
چــه گـفـت آهـن شـمـشـیـر او شــدم ورنـهز سـهـم حــمـلـه او سـبــز پــرنـیـان شـدمـی
چـه گـفـت تـیر گـر انـگـشـت او نـپـیوسـتـیمـرا بــزه پــس مـن کـژتــر از کـمـان شــدمـی
چـه گـفـت آتـش گـر هیبـتـش نـه یار شـدیمـرا بــه سـوزش تــیـره تــر از دخـان شـدمـی
چـه گفت کوه بـه یک لحـظه ام بـرافشـاندیگـر از جــبــلـت مـن مـال و سـوزیـان شـدمـی
چــه گـفــت بــاد گـر از عــزم او نـکــردی یـادکـجــا ازیـنـسـان مـن در جـهـان روان شـدمـی
چـه گـفـت گـنـجـش ار شـکـرهـا نـکـردنـدیســخــاوتــش را مــن پــاک رایـگــان شــدمـی
چـه گـفـت سـود کـه امـید اوسـت یاری مـنوگـرنـه بــودی در جــمـلـه مـن زیـان شــدمـی
چــه گــفــت مــغــز گــرم بـــر او نــپـــروردیبه ناز و لطف به سختی چو استخوان شدمی
هـمـی چــه گـویـد عـلـم ار عـلـاج خــاطـر اومــرا نــبـــودی از جـــهــل نــاتـــوان شــدمــی
چـه گفت و هم چـو او شه ندیدمی گر چـندگهی بـه مشـرق و گاهی بـه قیروان شـدمی
یقـین چـه گـفـت ضـمیرش مـرا معـونت کـردوگـر نـکـردی مـن بـی گـمـان گـمـان شـدمـی
قـلـم چـه گـفـت مـدیحـش نویسـم ار نه منکــجـــا گــزیــده یــزدان غــیــب دان شــدمــی
سـخـن چـه گوید گر حـکـمتـش نکـردی منعگــه روایــت مــن بـــر زبـــان زیــان شـــدمــی
بـه هیچ حـال بـه وصـفـش نبـودمـی در خـوراگـــر چــــه لؤلؤ دریـــا و زر کــــان شــــدمـــی
شــدم ز مـدحــش عـالـی و گـرنـه در عـالـمچــگـونـه مـحــضـر نـوروز و مـهـرگـان شـدمـی
بــقـاش گـویـد سـالـی هـزار خــواهـم مـانـدخــدای راسـت خـلـود ار نـه جــاودان شـدمـی
مــرا مــهــیــا کــردی خـــدای روزی خـــلــقاگــر نـه روزی در عــهـده او ضــمـان شــدمـی
نه تـن بـمـاند و نه جـان اگـر نه من همه روزمـعــیـن تــن بــدمـی و دلـیـل جــان شــدمـی
خـــدایـــگـــانـــا بــــا دولـــت جـــوان بــــادیوگـر بــخـواسـتــی مـن ز سـر جـوان شـدمـی
عــلــاء دولــت صــاحــبـــقــران عــالــم شــدوگـرنـه مـن بـه جـهان صـاحـب قـران شـدمـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل