|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ستایش خامه

چــرا بــاشـم از آز خــســتــه جــگـرکه هسـتـم تـوانگر بـدین شاخ زر
کـه چـون بـرگـرفـتـمـش بـارد همـیز مــنــقـــار پـــر قـــار در و گــهــر
تـن بـی قـرارش ز اندیشـه خـشـکزبــان فـصـیـحـش بــه گـفـتـار تـر
چـو کرست چـون یافت معنی و لفظچـو کـورسـت چـون دیده راه گذر
جـز او ای عجـب خـلق دید و شـنیدجـهان بـین کور و سـخـن یاب کـر
چــو حــکـم نـبــوت هـمـه حــکـم اومـوافــق شــده بــا قـضــا و قــدر
تو گفتی که عیسی بن مریم استکه از کودکی شد به گفتن سمر
چــو بــرداشــتــنــدش ز آب و ز گــلیـکـی مـادری بـود بـس بـی پـدر
هـمـه لـفـظ او امـر و نـهـی و هـنـوزخورد شیر و خسبـد به گهواره در
چــو صــورت کــنـد مـر گــل تــیـره رارود گرد گیتـی چـو مرغـی بـه پـر
هـمـیشـه هـمـه وهـم خـاطـر بـر اوز وعـد و وعـیدسـت وز نفع و ضـر
هـمــه مــعــنـی مــرده زنــده کــنـدعـجــب قـدرت و کـامـگـاری نـگـر
شـگفـتـی نگه کن که کلکش همیچـلـیـپـا نـمـایـد بـه انـگـشـت بـر
چو عیسی بـه کشتـنش دارند قصدکـه هر سـاعـت او را بـبـرند سـر
ولـیـکـن چــو بــردار انـگـشــت شـدفزون گرددش قدر و جـاه و خـطـر
بـــر آن آســـمــان بـــزرگــی شـــودکه ره نیست جان را ازین پـیشتر
چــون دیـن مـسـیـح اسـت کـردار اوچــرا مــانــوی مــانــد از وی اثـــر
کــه مـرمـلــتــش را ز بــس یـادگــارپـس از غـیبـتـش نیسـت الاصـور
ازین بـسـتـه روزی تـو مسعود سعدگـشــادنـش را رنـج خــیـره مـبــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل