|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

نومید شدن انبیا از قبول و پذیرای منکران قوله حتی اذا استیاس الرسل

انـبــیـا گـفـتــنـد بــا خــاطـر کـه چــنـدمی دهیم این را و آن را وعظ و پند
چــنــد کــوبــیـم آهـن ســردی ز غــیدر دمـیدن در قـفـض هین تـا بـکـی
جـنبـش خـلـق از قـضـا و وعـده اسـتتـیـزی دنـدان ز سـوز مـعـده اسـت
نـــفـــس اول رانـــد بـــر نـــفـــس دومماهی از سـر گنده بـاشـد نه ز دم
لیک هم می دان و خر می ران چو تیرچـونک بـلغ گفـت حـق شـد ناگـزیر
تــو نـمـی دانـی کـزیـن دو کـیـسـتــیجـهد کن چـندانک بـینی چیستـی
چـون نـهی بـر پـشـت کـشـتـی بـار رابــر تــوکــل مــی کــنـی آن کــار را
تــو نـمــی دانـی کــه از هـر دو کــیـیغـرقـه ای انـدر سـفـر یـا نـاجــیـی
گــر بــگــویـی تــا نــدانــم مــن کــیــمبـر نخواهم تـاخت در کشتـی و یم
مــن دریـن ره نــاجــیـم یــا غــرقــه امکشـف گردان کز کـدامین فـرقـه ام
مـن نـخـواهـم رفـت ایـن ره بــا گـمـانبـر امـید خـشـک همـچـون دیگـران
هـــیــچ بـــازرگـــانـــیــی نـــایــد ز تـــوزانـک در غـیـبـسـت سـر این دو رو
تـاجـر تـرسـنـده طـبــع شـیـشـه جـاندر طــلــب نـه ســود دارد نـه زیـان
بـل زیان دارد کـه مـحـرومسـت و خـوارنور او یابـد که بـاشـد شـعـله خـوار
چـونـک بــر بــوکـسـت جـمـلـه کـارهـاکــار دیـن اولـی کـزیـن یـابــی رهـا
نـیـسـت دسـتـوری بـدینـجـا قـرع بـابجــز امـیـد الـلـه اعـلـم بــالـصــواب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل