|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جداجدا

وانگـهانی آن امـیران را بـخـوانـدیک بـیک تـنها بـهر یک حـرف رانـد
گفت هر یک را بـدین عـیسـوینـایـب حــق و خـلـیـفـه مـن تــوی
وان امــیــران دگــر اتـــبـــاع تــوکـرد عـیسـی جـمله را اشـیاع تـو
هر امیری کو کـشـد گردن بـگیریا بکش یا خود همی دارش اسیر
لـیک تـا من زنده ام این وا مـگـوتــا نـمـیـرم ایـن ریـاسـت را مـجـو
تـا نمیرم من تـو این پـیدا مـکـندعـوی شـاهـی و اسـتـیلـا مـکـن
اینک این طومار و احکام مسیحیک بیک بـر خوان تو بر امت فصیح
هر امیری را چنین گفت او جـدانـیسـت نـایب جـز تـو در دین خـدا
هر یکی را کـرد او یک یک عـزیزهرچـه آن را گفـت این را گفت نیز
هر یکـی را او یکـی طـومـار دادهـر یـکــی ضــد دگـر بــود الـمـراد
متـن آن طـومـارها بـد مخـتـلـفهـمـچـو شـکـل حـرفـهـا یا تـاالـف
حـکـم این طـومار ضـد حـکم آنپـیش ازین کردیم این ضـد را بـیان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل