|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در ستایش میرمیران

ای بــرســر ســپــهـر بــریـن بــرده تــرکـتــازخـورشـید بـر سـمند بـلـند تـو طـبـل بـاز
دادنــد بـــهــر لــعــل زر نــقــره خــنــگ تـــودر کـــوره ســـپـــهــر زر مـــهــر را گـــداز
دولــت بـــود مــتـــابـــع بـــخــت جــوان تـــومـحــمـود را گـزیـر کــجــا بــاشــد از ایـاز
کــوتــه شــود فــســانــه دور و دراز خــصــمدر عـرصـه ای که تـیغ تـو گردد زبـان دراز
در پــا فـکـنـد کـبــک بــه جــنـب حـمـایـتــتخـلـخــال دار حــلـقـه زریـن چــشـم بــاز
از مـاه نـو قـضــا پــی مـحــمـل کـشــیـدنـتهـر مـاه بــر جــمـازه گـردون نـهـد جـهـاز
بــا خـاطـرت کـه پــرده در نـار مـوسـویـسـتمی خواست شمع لاف زند لب گزید گاز
مـانـنـد نـرگـس آنـکـه بــود بــا تــو سـرگـراندست زمانه بـرکندش پـوست چـون پـیاز
دنــدان زنــی بــه کــســر وقــار تــو زد عــدولـیـک ایـمـنـســت کـوه ز مـقـراضـه گـراز
شد سر فکنده دشمن جاهت که کس ندیدپـیش عـقـاب دعـوی گـردنکـشـی ز غـاز
اول اگـر ز تـیـغ تــو شـد سـرفـکـنـده خـصـمآخــر ولـی سـنـان تــواش کـرد ســرفـراز
جـای مـخـالـف تـو دهد جـان کـه هیچـکـسنـبـود بـه غـیر زاغ کـه بـر وی کـنـد نـمـاز
تــا واهـب عــطــای تــو نـنـهـاد خــوان جــوداز روی حـرص سـیـر نـگـردیـد چــشـم آز
شـادی کمینه خـادم عشرت سـرای تـسـتنـاشــاد آنـکــه بــر رخ او در کــنـی فــراز
زیبـد کـه چـون صـدف دهنـش پـر گـهر کـنیوحشی که لب بـه ذکر عطای تو کرد بـاز
دادم طــراز کــســـوت مــعــنــی ز نــام تـــوطـرز کـلـام بــنـگـر و طـبــع سـخـن طـراز
تـا مـقـتـضـای عـشـق چـنـین اسـت کآورنـدعــشــاق در بـــرابـــر نــاز بـــتــان نــیــاز
بــادا نـیـازمــنــد جــنــابــت عــروس بــخــتچـندان که میل طـبـع جـوانان بـود بـه ناز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل