|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

عافیت را بر زمین گردی نماند

عافیت را بـر زمین گردی نماندمــردمــی را در جــان مــردی نـمــانــد
خاک بـر فرق جهان زان کز وفادر هـمــه روی زمـیـن گــردی نـمــانـد
زان نمی خیزد چمن کز بهر اومــرصــبــا را هـم دم ســردی نـمــانـد
کیمیا شـد زر چـنان کز رنگ اوبــوســتــان را هـم گــل زردی نـمــانـد
غصه را بـر خود فروبـر، خسرواچون همه درد است و همدردی نماند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل