|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

دل من خون شد و جانان نداند

دل مـن خــون شــد و جــانـان نـدانـدوگـــر گـــویــیــم قـــدر آن نـــدانـــد
مسـلـمانان، کـرا گـویم غـم عـشـق؟کـه کـس کـار مـرا ســامـان نـدانـد
مــســیـحــا مــرده دانــد زنـده کــردنولــــی درد مـــرا درمـــان نـــدانـــد
چه سود این رنج دیدن چون منی را؟کــه انــدوه مــن ایـن نــادان نـدانـد
دل دیـــــوانــــــه خــــــودکــــــام دارمکــه فــرمــان مــرا فــرمــان نــدانـد
کـسـی کـاشـفـتـه او گـشـت، زنـهارکـه کـار عــیـش را ســامـان نـدانـد
مـسـلـمـان نـیسـت او در مـذهب مـاکـه کـفـر عـاشــقـان ایـمـان نـدانـد
نـبــاشـد عـشـقـبــازان را سـر عـقـلکـه درد عـاشــقـی چــنـدان نـدانـد
یـکـی سـرو روان هـمـسـایه مـاسـتکـه رفـتــن جـز مـیـان جــان نـدانـد
گهی بـاشـد که در مسـتـی لبـش رابـبـوسـم کـایـن خـبـر دنـدان نـدانـد
تـو چـشـم و غـمزه را کشـتـن میاموزکه کس این شیوه به زیشان نداند
خـیالـت بـین بـه چـشـمـم تـا نگـوییکه گل رستـن بـه شورستـان نداند
نــگــاریـنــا، دل ســنــگــیــت هــرگــزحــــق آزرده هـــجــــران نــــدانــــد
نـدانـد رفـت خـسـرو جــز بــه کـویـتکـه بــلـبـل جـز ره بــسـتـان نـدانـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل