|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

زلف به ظلم گر چه جهانی فرو گرفت

زلـف بــه ظـلـم گـر چــه جــهـانـی فـرو گـرفـتنتـوان همه جـهان بـه یکـی تـار مـو گـرفـت
در مــاهـتــاب دوش خــرامــان هـمــی شــدیماهت بـدید و چـادر شـب پـیش رو گـرفـت
مـن چـون کـنم کـه روی دگـر خـوش نمی کـنداین چشم رو سیه که به روی تو خو گرفت
وقــتــی زبــان طــعــن گــشــادم بــه بــیـدلـیایــنــک دل خـــراب مــرا حـــق او گــرفـــت
بـوسـیدم آن لـب و ز شـکـر مـی مـانـد سـخـنیعـنی بـخـواهد این نمـکـم در گـلـو گـرفـت
ساقی، بیار می که چنان سوخت دل ز عشقکـز سـوز این کـبـاب همـه خـانه بـو گـرفـت
ای پــرده پــوش قــصــه مــن، بــگــذر از ســرمکاین سرگذشت من همه بـازار و کو گرفت
بــس پــارســا کـه از هـوس شـاهـدان مـسـتدر مـیـکـده در آمـد و بـر سـر سـبـو گـرفـت
جـان بــرده بــود خـسـرو مـسـکـیـن ز نـیـکـوانعـشـق تـو نـاگـهانش در آمـد، فـرو گـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل