|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

دریغ صحبت دیرینه وفاداران

دریـــغ صــــحــــبــــت دیـــریـــنـــه وفــــادارانخـوش آن نشـاط و تـنعـم که بـود بـا یاران
چــو از شــکــفــتــن نـورزو عــیـش یـاد کــنـمبـه چشم من گل، اگر نیستـند از آن یاران
چــو دوســتــان وفــادار رخــت بــربــســتــنــدجــهـان چـگـونـه تــوان دیـد بــی وفـاداران
پـدیـد نـیسـت یکـی هـم از آن، تـعـالـی الـلـهنـبــوده انـد مـگـر آن خـجــسـتــه دلـداران
فـــراق کـــرده دل مـــا خـــراب و مــرهــم نــهبــه حـقـه فـلـک از بــهـر ایـن دل افـگـاران
دلـا، بــدان کــه بــه تــعــبــیـر هـم نـمـی ارزدجهان که صورت خواب است پیش بیداران
عــزیـز مــن بــه مــتــاع زمــانـه غــره مــشــوکـه آنسـت داروی کـیسـه بـران و طـراران
چو عمر می رود از حرص و آز، جان چه کنی؟بــه هـرزه چـنـد تــوان کـرد کـار بــیـکـاران
صلاح نفس مجـو، خـسـرو، ز دل خـود، از آنکطــبــیـب مـرده نـســازد عــلـاج بــیـمـاران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل