|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای ترا در زیر هر لب شکرستانی دگر

ای تــرا در زیـر هــر لــب شــکــرســتــانــی دگــرجـز لـبـت مـا را نـمـک نـدهد نـمـکـدانی دگـر
مـن غـم دل گـویم و تـو هـمـچـنـان مـشـغـول نـازتـو بـه شـهـری دیگـر و مـن در بـیابـانـی دگـر
من بـه تو حیران، تو می گویی که پـیمان تـازه کنبـار اول عـمـر و آنـگـه عـهـد و پـیـمـانـی دگـر
وه که چندان جـان محنت کش مرا سوزی، بـسوزخـانه خـالـی کـن کـه آدم بـاز مـهمـانی دگـر
مـن در یـن سـودا ز جـان خـویـشـتـن سـیـر آمـدمآنـکـه زو سـیری نـیاید هسـت او جـانی دگـر
زان لب چـون آب حیوان کشتـه شد شهری تـمامای خـضـر، بـنما، اگر هسـت آب حـیوانی دگر
بــر دل مــن غــارت کــافــر مــیــاریــد، ای بـــتــانزانکه بـود این کـافـرسـتـان را مسـلمانی دگر
هر چـه ممـکـن بـود کـردم چـاره و درمـان خـویشبعد ازین جز جان سپردن نیست درمانی دگر
با چنین خونابه دست از چشمها، خسرو، بشویزانـکــه ایـن خــانـه نـیـارد تــاب بــارانـی دگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل