|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

می به جام ار چه زخون من مسکین داری

می بـه جـام ار چـه زخـون من مسکین دارینـوش بــادت کـه شــکـرخــنـده شـیـریـن داری
دو حـیـات اسـت ز یـک خـنـده تـو عـاشـق رازانـکـه در حــقــه یـک خــنـده دو پــرویـن داری
زان لب ساده گرم بوسه ببخشی، کم ازآنکنــظــری جــانــب ایــن گــریــه رنــگــیــن داری
پـیش صـوفـی گـذرو، گـریه خـونـین، فـرمـایتـا بـه خـون دسـت بـشـوید دلش از دین داری
نـگـری در مـن و چـون مـن نـگـرم بـرشـکـنیاین چـه فتـنه سـت که بـهر من مسکین داری
خــار در بــســتــر تــنـهـایـیـم افــگـنـد فــراقزان چه سودم که تو آن بر گل و نسرین داری؟
هـمـه را زنـده کـنـی و بــکـشـی خــسـرو راجـان من این چه طریق است و چه آیین داری؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل