|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای فراق تو یار دیرینه

ای فــــراق تــــو یــــار دیــــریـــنــــهغـم تـو غـمگسـار دیرینه
درد تــــو مـــیـــهـــمــــان هـــر روزهداغ تــو یـادگــار دیـریـنــه
غـرق خـونـم کـه مـی خـلـد هـر دمدر دلـم خـار خـار دیـرینـه
هر کسی را می و یاری ست و منبـی خـبـر از خـمار دیرینه
هـیـچـگـه در حـضـور خـواهـم گـفـتمـحـنـت انـتـظـار دیـرینـه
ای دریـغـا کـه خــاک خــواهـم شــدبــا دل پـر غـبــار دیـریـنـه
ای صـــبـــا، زیــنـــهــار یــاد دهــشگه گه از دوستدار دیرینه
گــاه گــاهـی خــرامـشــی نـکــنـیبـر سـر خـاک یـار دیرینـه
چــنـد گـاهـی خـلـاص یـافـتــه بــودجـانم از کـار و بـار دیرینه
وه کـــه بـــاز آمــدی و خـــســـرو رابـردی از دل قـرار دیـرینـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل