|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای رهزن عشاق، چه عیار کسی تو

ای رهزن عـشـاق، چـه عیار کسـی تـووی ماه شـب افروز، چـه طرار کسـی تـو
خـون اسـت می نوشگوارت ز دل خـلقای ظالم بی مهر، چه خونخوار کسی تو
هر چند که گویند مکن جور، کنی بـیشزین خوی مخالف چـه جـفا کار کسی تـو
خنجر زنی از غمزه و رحمت نکنی هیچزین بـیش عفاالله چه ستـمگار کسی تـو
گر جـان ندهم، سر نهم، آزرده کنی دلهم جـان و سـر تـو که دل آزار کسی تـو
خوارم کنی و عزتم این بـس که بـگوییکای بـر درم افتـاده، تویی خوار کسی تو
چندین که جفا بـرد ز تو خسرو مسکینروزیـش نـگـفـتـی کـه وفـادار کـسـی تـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل