|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایکه زلف سیهت برگل روی آشفتست

ایکـه زلـف سـیهت بـرگـل روی آشـفـتـسـتزآتــش روی تــو آب گــل ســوری رفــتــســت
در دهانت سخنست ار چه بشیرین سخنیلـب شـکـر شـکـنـت عـذر دهانـت گـفـتـسـت
همچـو خـورشـید رخ اندر پـس دیوار مـپـوشزانکه کس چشمه خورشید به گل ننهفتست
دل گم گشتـه که بـر خاک درت می جستـمگـوئیـا زلـف تـو دارد کـه بــسـی آشـفـتـسـت
چـون تــوانـم کـه ز کـویـت بــمـلـامـت بــرومکـاب چـشـم آمـده و دامـن مـن بـگـرفـتـسـت
از ســر زلــف درازت نــکــنـم کــوتــه دســتکـه بــهـر تـار سـر زلـف تـو مـاری خـفـتـسـت
احتـیاجـت بـه چمن نیست که بـر سرو قدتگل دمیدست و همه سـاله بـهار اشکفتـست
بـسکه خواجو همه شب خاک سر کوی تـرابـدو چشم آب فشاندست و بـمژگان رفتـست
گر کسی گفت که شعرش گهر ناسفتـستچـه زند گوهر ناسـفـتـه که گوهر سـفتـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل