|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

وقت صبوح شد بشبستان شتاب کن

وقت صبـوح شد بـشبـستان شتاب کنبـرگ صبـوح ساز و قدح پـر شراب کن
خـورشـیـد را ز بـرج صـراحـی طـلـوع دهوانـگـه ز مـاه نـو طــلـب آفــتــاب کـن
خـاتـون بــکـر مـهـوش آتــش لـبــاس رااز ابــر آبــگـون زجــاجــی نـقــاب کـن
آن آتـــش مــذاب در آب فــســـرده ریــزو آن بـسـد گداخـتـه در سیم ناب کن
لب را بلعل حل شده رنگ عقیق بخشکف را به خون دیده ساغر خضاب کن
بـهر صبـوحـیان سحـر خـیز شب نشیناز آتـش جـگـر دل بــریـان کـبــاب کـن
شـمع از جـمال ماه پـری چـهره بـرفـروزقـند از عـقیق یار شـکر لب در آب کن
ای رود پــرده ســاز کــه راه دلــم زنــیبــردار پــرده از رخ و ســاز ربــاب کــن
خـواجـو تـرا که گفت که در فصل نوبـهاراز طـرف بـاغ و بـاده ناب اجـتـناب کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل