|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

هرکه شد با ساکنان عالم علوی قرین

هرکـه شـد بـا سـاکـنان عـالـم عـلـوی قـرینگـو بــیـا در عـالـم جـان جـان عـالـم را بــبــیـن
ایکه در کوی محـبـت دامن افـشـان می رویآسـتـین بـرآسـمـان افـشـان و دامـن بـر زمـین
چنگ در زنجـیر گیسوی نگاری زن که هستچـیـن زلـفـش فـارغ از تـاب و خـم ابـرو ز چـین
رخـت هسـتـی از سرمستـی بـنه بـرآستـاندست مستی از سرهستی مکش در آستین
بـگـذر از اندوه و شـادی وز دو عـالم غـم مداریا چـو شادی دلنشان شو یا چـو انده دلنشین
می کشـد ابـروی تـرکـان بـرشـه خـاور کمانمی کـند زلف بـتـان بـر قـلـب جـانبـازان کـمین
کافرم گر دین پرستی در حقیقت کفر نیستکانکه مومن بـاشـد ایمانش کجـا بـاشـد بـدین
گر کـشـند از راه کینش ور کـشـند از راه مهرمـهـربـان از مـهـر فـارغ بـاشـد و ایـمـن ز کـین
حـور و جـنت بـهر دینداران بـود خـواجـو ولـیکجـنت ما کوی خـمارسـت و شـاهد حـور عـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل