|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤٨٥: ای طراوت برده از فردوس اعلا روی تو

ای طــــراوت بــــرده از فـــردوس اعـــلـــا روی تــــونـادرســت انـدر نـگــارســتــان دنـیـی روی تــو
دخــتــران مــصــر را کــاســد شــود بــازار حــســنگر چـو یوسـف پـرده بـردارد بـه دعـوی روی تـو
گـر چـه از انـگـشـت مـانی بـرنیاید چـون تـو نـقـشهر دم انگـشـتـی نهد بـر نقـش مـانی روی تـو
از گــل و مــاه و پــری در چــشــم مــن زیــبــاتــریگـل ز مـن دل بــرد یـا مـه یـا پـری نـی روی تـو
مــاه و پــرویــن از خــجــالــت رخ فــروپــوشــد اگــرآفـتــاب آســا کـنـد در شـب تــجــلـی روی تــو
مــردم چــشــمــش بــدرد پــرده اعــمـی ز شــوقگـر درآیـد در خــیـال چــشــم اعــمـی روی تــو
روی هر صاحب جـمالی را بـه مه خواندن خطاستگـر رخـی را مـاه بــایـد خــوانـد بــاری روی تــو
رســم تــقـوا مـی نـهـد در عــشــقـبــازی رای مـنکـوس غـارت مـی زنـد در مـلـک تــقـوا روی تـو
چـون بـه هر وجـهی بـخواهد رفت جـان از دست ماخـوبـتـر وجـهـی بـبـاید جـسـتـن اولـی روی تـو
چـشـمم از زاری چـو فرهادسـت و شـیرین لعـل تـوعقلم از شورش چو مجنونست و لیلی روی تو
مـلــک زیـبــایـی مـســلــم گــشــت فــرمـان تــو راتــا چـنـیـن خـطـی مـزور کـرد انـشـی روی تــو
داشـتــنـد اصـحـاب خـلـوت حـرف هـا بــر مـن ز بــدتـــا تـــجــلــی کــرد در بـــازار تـــقــوا روی تـــو
خرده بر سعدی مگیر ای جان که کاری خرد نیستسوختن در عشق وان گه ساختن بـی روی تو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل