|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤٥٦: ما نتوانیم و عشق پنجه درانداختن

مـا نـتــوانـیـم و عـشـق پــنـجــه درانـداخــتــنقــوت او مــی کــنـد بــر ســر مــا تــاخــتــن
گـر دهـیم ره بـه خـویش یـا نـگـذاری بـه پـیشهر دو بـه دستـت درست کشتن و بـنواختن
گر تـو بـه شمشیر و تـیر حـمله بـیاری رواستچـاره مـا هیچ نـیسـت جـز سـپـر انـداخـتـن
کـشـتــی در آب را از دو بــرون حــال نـیـســتیا همـه سـود ای حـکـیم یا همـه دربـاخـتـن
مذهب اگر عاشقیست سنت عشاق چیستدل کـه نـظـرگـاه اوسـت از هـمـه پـرداخـتـن
پـایه خـورشـیـد نـیـسـت پـیـش تـو افـروخـتـنیـا قـد و بــالـای سـرو پــیـش تـو افـراخـتــن
هر که چـنین روی دید جـامه چـو سـعدی دریدمـوجـب دیـوانـگـیـسـت آفـت بــشـنـاخـتــن
یا بـگـدازم چـو شـمـع یا بـکـشـنـدم بـه صـبـحچاره همین بیش نیست سوختن و ساختن
ما سـپـر انداخـتـیم بـا تـو که در جـنگ دوسـتزخـم تــوان خـورد و تـیـغ بــر نـتــوان آخـتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل