|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در ستایش

هر که در بند تو شد بسته جاوید بماندپای رفتن به حقیقت نبـود بـندی را
بـنـدگـان شـکـر خـداونـد بـگـویند ولـیکچه توان گفت کرمهای خداوندی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل