|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٨: یاری آنست که زهر از قبلش نوش کنی

یاری آنسـت کـه زهر از قـبـلش نوش کـنینـه چــو رنـجــی رسـدت یـار فـرامـوش کـنـی
هـاون از یـار جـفـا بــیـنـد و تـسـلـیـم شـودتو چه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنی
عــلـم از دوش بــنـه ور عــســلـی فـرمـایـدشــرط آزادگـی آنـســت کـه بــر دوش کــنـی
راه دانـا دگـر و مـذهـب عـاشــق دگـرســتای خـردمـنـد کـه عـیب مـن مـدهـوش کـنـی
شـاهـد آنـوقـت بـیاید کـه تـو حـاضـر گـردیمـطـرب آنـگـاه بـگـوید کـه تـو خـامـوش کـنـی
ســر تــشــنـیـع نـداری طــلــب یـار مــکــنمـگـسـت نـیش زنـد چـون طـلـب نـوش کـنی
پـای در سلسله بـاید که همان لذت عشقدرت بـاشـد کـه گرش دسـت در آغـوش کـنی
مـرد بــایـد کـه نـظــر بــر مـلـخ و مـور کــنـدآن تأمـل کــه تــو در زلـف و بــنـاگـوش کــنـی
تا چه شکلی تو در آیینه همان خواهی دیدشـاهـد آیـیـنـه تــسـت ار نـظـر هـوش کـنـی
سـخـن معـرفـت از حـلـقـه درویشـان پـرسسـعـدیا شـاید ازین حـلقـه که در گوش کـنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل