|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٦: چشم می پوشی ازان رخسار جان پرور چرا؟

چشم می پـوشی ازان رخسار جان پـرور چرا؟مـی کـنـی آیینـه را پـنـهـان ز روشـنـگـر چـرا
غیرتـی کن چـون گهر جـیب صدف را چـاک کنمی خوری سیلی درین دریای بـی لنگر چـرا
خرده جان می جهد از سنگ بیرون چون شرارمـی زنی چـنـدین گـره بـر روی یکـدیگـر چـرا
صـیـقـلـی کـن سـیـنـه خـود را بـه آه آتـشـیـنمـی کــنـی دریـوزه نـور از مـه و اخــتــر چــرا
پــاره کــن زنـار جــوهـر از مـیـان خــویـشــتــنخـون مردم می خـوری ای تـیغ بـدگوهر چـرا
نـیـسـت جـای پـر فـشـانـی چـار دیوار قـفـسمـانـده ای در تــنـگـنـای طـارم اخــضــر چــرا
بـر سـپـند شـوخ، مـجـمر تـنگـنای دوزخ اسـتبـر نمی آیی چـو بـوی عـود ازین مجـمر چـرا
مـی تــوانـی شــد چــراغ خــلــوت روحــانـیـانمی کنی ضـبـط نفـس در زیر خـاکسـتـر چـرا
آفــتــاب دولــت بــیــدار بــر بــالــیـن تــوســتمی شوی با خواب ای بی درد همبستر چرا
نـیـسـتـی صـائب حـریـف تــلـخـی ایـام هـجـرجـان نمی سـازی نثـار صـحـبـت شـکر چـرا؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل