|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦٦١: هر که مست است درین میکده هشیارترست

هر که مست است درین میکده هشیارترستهـر کـه از بــیـخـبــران اسـت خـبــردارتـرسـت
ســوزن از خــار چــه خــونـهـا کــه نـدارد در دلخون فزون می خورد آن چشم که بیدارترست
کــجــی از مــا نــتــوان بــرد بــه آتــش بــیـروناز کــمـان، نـاوک مـا خــانـه نـگـهـدارتــرســت
تــیـره بــخــتــی شــب امـیـد بــود عـاشــق راابــر هـر چـنـد سـیـاه اسـت گـهـربــارتــرسـت
از گـل روی تــو، غـافـل کـه تــوانـد گـل چــیـد؟کـه ز شـبــنـم عـرق شـرم تـو بــیـدارتــرسـت
بــازی نــرمــی آن دســت نـگــاریـن مــخــوریـدکـه ز سـر پــنـجـه فـولـاد، دل افـشـارتــرسـت
بــــار بــــردار ز دلــــهــــا کــــه دریــــن راه درازآن رسـد زود بــه مـنـزل کـه گـرانـبــارتــرسـت
خـط شـبـرنـگ شـد آن خـال سـیه را پـر و بـالراهــزن در شــب تـــاریــک جــگــردارتــرســت
مکـن از از سـخـتـی ره شـکـوه کـه ره پـیمـا رامـی کـنـد سـر بـه هوا راه چـو همـوارتـرسـت
عـجـز دشـمـن نـشـود هـوش مـرا پـرده خـواببـیش می تـرسم ازان چشم که بـیمارتـرست
عـشـرت روی زمـیـن در گـره دلـتــنـگـی اسـتاز دهـنــهــا دهـن تــنــگ شــکــربــارتــرســت
نـفـس سـرکـش نـشـد از تـوبـه مـلـایم صـائبخـار هـر چــنـد شـود خـشـک دل آزارتــرسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل