|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤٩٧: روزی دل جز شکست از یار شوخ و شنگ نیست

روزی دل جز شکست از یار شوخ و شنگ نیستقسـمت دیوانه از طـفلان بـه غیر از سـنگ نیسـت
تـا نفـس چـون گـردبـادم هسـت، جـولان می زنمدشـت پـیمای جـنون، پـا بـسـتـه فرسـنگ نیسـت
چــنـد حــرف ســخــت در کــار دل نــازک کــنـی؟آخر ای بی رحم، جان شیشه ای از سنگ نیست
خــارخــار آشــیــان را گــر ز دل بـــیــرون کــنــنــدچـاردیـوار قـفـس بــر عـنـدلـیـبــان تــنـگ نـیـسـت
صــائب ار ذوق تــمــاشــا گــرد دل مــی گــرددتهـیـچ دامـی هـمـچـو دام طـره شـبـرنـگ نـیـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل