|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٣٣: از ته دل هر که روی خود به دنیا کرده است

از تـه دل هـر کـه روی خـود بـه دنـیـا کـرده اسـتپـشت از کوتـاه بـینی ها بـه عقبـی کرده اسـت
رزق ما بی دست و پایان بی طلب خواهد رسانددر رحـم آن کـس کـه روزی را مـهـیا کـرده اسـت
می خلد چون خار در چشمش تـماشای بـهشتهر که سیر گلشن حـسنش سـراپـا کرده اسـت
مردمک چـون نقطه سـهوسـت بـر چـشـمم گرانخـال او تـا در دلـم جـا چـون سـویدا کـرده اسـت
از رمـیـدنـهـا خــیـال چــشــم آن وحــشـی غـزالســیـنـه تــنـگ مـرا دامـان صــحــرا کـرده اســت
در دل او ره نـــدارم، ورنـــه نـــخــــل مـــوم مــــنریشـه محـکم بـارها در سـنگ خـارا کـرده اسـت
بــی زبــان احــوال مـا را مـی تــوانـد عــرض کـردبی سخن چشم ترا آن کس که گویا کرده است
در شـکـرخــنـدش خــدا دانـد چــه کـیـفـیـت بــودآن کـه زهر چـشـم او کـار مـسـیحـا کـرده اسـت
چــرخ کـم فـرصــت هـمـان از خــاکـمـالـم نـگـذردبــا زمـیـن هـر چـنـد هـمـوارم مـدارا کـرده اسـت
نـه زلــیـخــا پــیـرهـن تــنـهـا بــه بــدنـامـی دریـدعشق صائب پـر ازین مسـتـور رسوا کرده اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل