|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٠٧: بهار نغمه تر ساز می کند سیلاب

بــهـار نـغـمـه تـر سـاز مـی کـنـد سـیـلـابز شـوق کـف زدن آغـاز می کند سـیلاب
بــود ز وضـع جـهـان هـای هـای گـریـه مـنز سـنگلاخ فـغـان سـاز می کـند سـیلاب
مـجـوی در سـفـر بـی خـودی مـقـام از منکه در محـیط، کـمر بـاز می کـند سـیلاب
شـود ز زخـم زبــان خــارخـار شـوق افـزونکـه خـار را پــر پـرواز مـی کـنـد سـیـلـاب
شـود ز زخـم زبــان خــارخـار شـوق افـزونکـه خـار را پــر پـرواز مـی کـنـد سـیـلـاب
سـیـاهـکـاری مـا بـر امـید رحـمـت اوسـتز بــحـر، آیـنـه پــرداز مـی کـنـد سـیـلـاب
نـیـم ز خـانـه خـرابــی حــبــاب وار غـمـیـنکـه از دلم گـرهی بـاز می کـند سـیلـاب
مـن آن شـکـسـتـه بـنـایم درین خـراب آبـادکـه در خـرابـی من ناز می کـند سـیلـاب
قـرار نـیـسـت بــه یـک جـای بـی قـراران راکه در محیط، سفر ساز می کند سیلاب
گذشتن از دل من سرسری، مروت نیستدرین خـرابـه کـمـر بـاز می کـند سـیلـاب
غبـار خـجـلت از آن اسـت بـر رخـش صائبکـه قـطـع راه بـه آواز مـی کـنـد سـیلـاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل