|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٤٤: به دور خط زشرم آن لعل جان پرور برون آمد

بـه دور خـط زشرم آن لعل جـان پـرور بـرون آمدزجـذب طـوطیان از بـند نی، شـکر بـرون آمد
زخـط عالم سـیه شـد در نظر آن خـال موزون راسـرآید عمر موری را که بـال و پـر بـرون آمد
نگاهش تا زمژگان تاخت بیرون سوخت عالم راعجب آتـش عنانی از صف محشر بـرون آمد
نـه امـروز از خـرابـات مـغـان مـخـمـور مـی آیـممکرر سـاغـرم لب تـشـنه از کوثـر بـرون آمد
چـو قسمت نیسـت، از اقبـال کاری بـرنمی آیدزظلمت بـا دهان خـشک اسـکندر بـرون آمد
مگـردان روی از بـخـت سـیه گر بـینشـی داریکه اخگر شسته رو از زیر خاکستر برون آمد
زفکر عاقبـت دریای خـون شـد قطـره ام صـائبکه از بـحـر صدف می بـایدم گوهر بـرون آمد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل