|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦٢٣: قبله را تغییر ازان محراب ابرو می کنم

قـبــلـه را تـغـیـیـر ازان مـحـراب ابــرو مـی کـنـممـی روم بـا آسـتـانش کـار یکـرو می کـنم
مـی نـویسـم خـط بـیـزاری بـه طـرف عـارضـشبـاطل السحـری بـه کار نرگس او می کنم
عـجـز در درگـاه اسـتـغـنـای او کـاری نـسـاخـتمی فـرسـتـم آه گرمی را ویکـرو می کـنم
آیـه نـومـیـدی از چــیـن جــبــیـنـش خــوانـده امهـمـتـی یـاران وداع آن سـرکـو مـی کـنـم
حسن را در شیوه کامل ساختن حق من استچشم آهو را به تعلیمی سخنگو می کنم
می دهم جان در بـهای حسن تا در پـرده استمن گل این بـاغ را در غنچگی بـو می کنم
چـند بـا داغ جـنون همکاسـه بـاشـم سـوخـتـممدتـی صائب بـه درد بـیغمی خو می کنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل