|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٨٩: شنیدم بلبل خود را ستایش کرده ای جایی

شنیدم بـلبـل خود را ستـایش کرده ای جـاییمـیـان عــنـدلـیـبــان دگــر افــتــاده غــوغــایـی
من و عقل نخـستـین را بـه جـنگ یکدگر افکنز مـن تـیـغ زبــان در کـار بــردن وز تـو ایـمـایـی
ز طبع موشکافم شانه پشت دست می خایدبه گردم کی رسد همچون صبا هر بادپیمایی؟
چــراغ دودمـان شــهـرتــم از شــعـلـه فـطـرتنـدارد آسـمـان امـروز چـون مـن نـکـتـه پـیرایی
بـه دیوان خـیابـانش سـراسر گشتـه ام صائبندارد بـوسـتـان چـون مصـرع من سـرو رعنایی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل