|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٢: از کدامین باغ سوزد عاشق شیدای تو؟

از کـدامـین بـاغ سـوزد عـاشـق شـیدای تـو؟پـیش یکـدیگر نظـربـازند سـر تـا پـای تـو
سروها چون سبزه خوابیده می آید به چشمدر گلستـانی که گردد جلوه گر بـالای تو
طـوطیان را همچـو مغز پـسـتـه گیرد در شـکرچون تـبـسم ریز گردد لعل شکرخای تـو
از گـل خـورشـیـد گـیرد آتـش خـجـلـت گـلـابچون بـرافروزد ز می رخساره حمرای تـو
سـرو را از طوق قمری حـلقه ها در گوش کرددر چمن تا جلوه گر شد قامت رعنای تو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل