|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٧٧: ناله نی بند بندم را زهم بیگانه کرد

نـالـه نـی بــنـد بــنـدم را زهـم بــیـگــانـه کــردایـن صــفــیـر آتــشــیـن جــان مــرا پــروانــه کــرد
تــا قـیـامـت جــوهـر تــیـغ زبــانـهـا مـی شــودعشق چون فرهاد و مجنون هر که را افسانه کرد
پـیش آن لبـها که نی در ناخـن شکر شکسـتبــهـر جــوی شــیـر نـتــوان گـریـه طــفـلـانـه کـرد
عـشـق تـا بـرد از سـرم بـیـرون غـرور عـقـل راجـبـهه ام را سـنگ صندل سـای هر بـتـخـانه کرد
تــا زخـواب نـاز مـژگـان تــو قـامـت راسـت کـردســیـنــه آیـیـنــه را زخــم نــمــایـان شــانـه کــرد
هر کـه دنبـال من آید مـسـت گـردد در دو گـامنـقـش پــارا مـسـتــی رفـتــار مـن پــیـمـانـه کـرد
نـیـســت آســان زیـر کـوه درد قـد افـراشــتــنچــون کـمـان در سـیـنـه مـن نـاوک او خـانـه کـرد
هر که را بر خاک بنشانی به خاکت می کشدشـمـع آخـر تــکـیـه بــر خــاکـسـتــر پــروانـه کـرد
روی گـرم عـشــق دل را کـرد صـائب بــی ادبمیهمـان را این چـنین گـسـتـاخ صـاحـبـخـانه کـرد
مـی تــوانـد دسـت زد در دامـن مـنـزل چـو راههر که صائب چـون خـیال خـود سفر در خـانه کرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل