|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٦٦: زلفش به هر دو دست عنانم گرفته است

زلفش بـه هر دو دست عنانم گرفته استابـروی او بـه پـشت کمانم گرفتـه اسـت
من چون هدف نمی روم از جای خویشتنپـیکان او عـبـث بـه زبـانم گرفـتـه اسـت
چــون از مـیـان خــلـق نـگـیـرم کـنـاره ای؟فـکـر کـنـار او بـه مـیـانـم گـرفـتـه اسـت
آتش چگونه دست و گریبـان شود به خار؟عشق ستیزه خوی، چنانم گرفته است
صـائب چـو ابـر گریه اگر می کـنم رواسـتآتـش چو بـرق در رگ جانم گرفتـه است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل