|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٣٦: حذر کنید ز چشمی که آسمان گون است

حـذر کنید ز چـشمی که آسمان گون استکه همچـو سبـزه شمشیر تـشنه خـون است
ز گریه ای که به دامان دشت مجنون ریختهــنــوز داغ لــالــه کــشــتـــی خـــون اســت
دل رمـــیـــده مـــن گــــرد کــــاروان غــــزالجــنــون دوری مــن گــردبــاد هـامــون اســت
ز مــرگ، صــولــت دیـوانــگــان نـگــردد کــمکـه چـشـم شـیـر چـراغ مـزار مـجـنـون اسـت
ز شــکــر، جــرأت اهـل هـوس فــزون گـرددزبــان شــکــوه عــشــاق نــعــل وارون اســت
گرفتـه اند بـر او همچـو طـوق فـاخـتـه تـنگبـه جـرم این کـه درین بـاغ سـرو موزون اسـت
نـشـانـه تــنـگ کـنـد بــر خــدنـگ مـیـدان رادلی که نیست هوایی همیشه محزون است
بـه عشق حـسن چـو پـیوست آرمیده شودکـه خــوابــگـاه غـزالـان کـنـار مـجــنـون اسـت
تـو ز انـتـظـار هـمـا اسـتـخـوان خـود بــگـدازکـه در خـرابــه مـا جــغـد نـیـز مـیـمـون اسـت
کسی که سـر بـه گریبـان خـم کشد صائبســرآمـد هـمـه آفـاق چــون فـلـاطــون اســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل