|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٢٩: فغان چه با دل سنگین آن نگار کند

فـغــان چــه بــا دل ســنـگـیـن آن نـگـار کـنـدخروش بـحر به گوش صدف چه کار کند
ز قــرب زلـف دل تــنـگ مـن گــشــاده نـشــدچه عقده باز ز دل دست رعشه دارکند
بــود ز وســمـه دو ابــروی آن بــهـشــتــی رودوبـرگ سـبـز که خـون در دل بـهار کـند
چـوشـانه شددل صدچـاک من تـمام انگشـتنشـد کـه حـلقـه آن زلف را شـمار کـند
بـــه خــون صــیــد چـــرا دامــن خــود آلــایــدمیسـرسـت کسی را که دل شکار کند
ز بــاده تـوبـه نـمـودن دلـیـل بـیـخـردی اسـتچـگـونه عـقـل پـشـیمانی اخـتـیار کـند
چه نسبت است به خورشید شان حسن ترافـلـک پــیـاده شـود تــا تــرا ســوارکـنـد
در آن چــمــن کــه نــدارنــدبـــاربــی بــرگــاننـهـال مـا بـه چـه امـید بـرگ وبـار کـنـد
فــســان دشــنـه یـکــدیـگــرنـدســنـگــدلــانکسی چـه شکوه بـه ابـنای روزگار کند
کــدام ذکــر بــه ایـن ذکـر مـی رســد صــائبکـه آدمی نفـس خـویش را شـمار کـند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل