|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٠٨: اگر ز چهره داغم نقاب بردارند

اگــر ز چـــهــره داغـــم نــقــاب بـــردارنــدجـــهــانــیــان نــظـــر از آفــتـــاب بـــردارنــد
چنان مکن که به حال خودت گذارد عشقنه دوستی است که دست از کباب بردارند
ز چـشـم شـور تـمـاشـاییان مشـو غـافـلکــه رنــگ نــشأه ز روی شــراب بـــردارنــد
ز شرم وصل شدم آب دوستـان چه شدندکــه نــخــل مــوم مــن از آفــتــاب بــردارنـد
اگـر بـه مـجـلـس روحـانـیان رسـی صـائببــگـو کـه قـســمـت مـا را شــراب بــردارنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل